certyfikatem

Encyklopedia PWN

certyfikat
[średniow. łacina certificatus ‘poświadczony’],
dokument (zastrzeżony znak), wydany (nadany) zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że został zapewniony odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą albo innymi dokumentami normatywnymi;
certyfikat
[łac.],
inform. elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (czyli klucz publiczny) są przyporządkowane do osoby składającej taki podpis i które umożliwiają jej identyfikację;
dokument stwierdzający przeprowadzenie przez właściwe organy inspekcji urządzeń techn. statku wodnego.
pokwitowanie wydawane przez banki za złożone w nich depozyty.
ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia