certyfikatem

Encyklopedia PWN

ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
certyfikacja
[łac. certificare ‘czynić pewnym’],
postępowanie prowadzone przez niezależną jednostkę (organizację lub osobę) w celu wykazania, że istnieje stosowne zaufanie, iż należycie opisany (zdefiniowany) wyrób, proces (postępowanie) lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami, tj. z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.
termin określający przydatność danej substancji do określonego celu: produkcji przem., produkcji materiałów o założonych właściwościach, badań nauk., analizy chemicznej;
FAR, ang. Federal Aviation Recommendation,
przepisy USA zawierające wymagania techn., które muszą być spełnione, aby cywilny statek powietrzny uzyskał świadectwo zdolności do lotu (certyfikat) i został dopuszczony do użytkowania;
środki materialne gromadzone na kontach instytucji ubezpieczeniowych lub przedsiębiorstw w celu zabezpieczenia dożywotniego świadczenia pieniężnego, przysługującego pracownikowi po przepracowaniu określonej liczby lat lub osiągnięciu określonego wieku;
ekon. miara wielkości zasobów pieniądza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia