• utwardzalne żywice syntetyczne o cząsteczkach zawierających 2 lub więcej grup epoksydowych (oksiranowych, oksacyklopropanowych);
 • żywice syntetyczne otrzymywane przez polikondensację fenolu i jego homologów (krezole, ksylenole) z wodnymi roztworami formaldehydu (formaliną).
 • żywice syntetyczne otrzymywane w wyniku polikondensacji furfuralu z fenolem (żywice furfuralowo-fenolowe) lub ketonami (zwłaszcza acetonem), polikondensacji alkoholu furfurylowego lub też jego polikondensacji z formaldehydem, mocznikiem i in. związkami;
 • rodzaj → żywic furanowych.
 • żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
  żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
 • związki wielkocząsteczkowe będące błonotwórczymi składnikami (błonotwórcza substancja) wyrobów lakierowych; są to stałe lub ciekłe substancje org. rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org.; jako ż.l. są stosowane żywice naturalne (m.in. mastyks, damara, kalafonia) i — na dużo większą skalę — żywice syntetyczne, wśród których
 • rodzaj aminoplastów, polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem lub innymi aldehydami;
 • polimery otrzymywane w wyniku polikondensacji mocznika z formaldehydem;
 • mieszaniny substancji organicznych, produkty procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach;
 • żywice poliestrowe, poliestry nienasycone,
  polimery o budowie [–R–C(O)O–R′–]n, gdzie R i R′ — alkil lub aryl, zawierające ugrupowania w łańcuchu głównym;
 • chem. → silikony.
 • produkty polimeryczne o niezbyt dużym ciężarze cząsteczkowym (względna masa cząsteczkowa ok. 400–ok. 4000);
 • żywice syntet. przeznaczone do bezpośredniego przetwórstwa (np. do wytwarzania odlewów — żywice lane lub odlewnicze) bądź zastosowania (do klejenia, impregnacji).
 • polimery otrzymywane z monomerów winylowych;
 • diterpenowe kwasy karboksylowe, których cząsteczki zawierają karbocykliczny szkielet fenantrenu, o wzorze ogólnym C19H27–31COOH;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia