• aerograf
  [gr.],
  ręczny przyrząd do precyzyjnego natryskiwania farby retuszerskiej na odbitki fotograficzne za pomocą sprężonego powietrza.
 • aerografia
  [gr. aḗr ‘powietrze’, gráphō ‘piszę’],
  technika retuszowania zdjęć fot. strumieniem drobnych kropelek farby, rozpylanej za pomocą specjalnego przyrządu, zw. aerografem;
 • aerologia
  [gr. aḗr ‘powietrze’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
  nauka dotycząca zjawisk i procesów, zachodzących w atmosferze swobodnej (na wys. od kilkudziesięciu m do 30 km), oraz metod pomiarów elementów meteorologicznych w tej warstwie.
 • aeromechanika
  [gr. aḗr ‘powietrze’, mēchanikḗ ‘sztuka konstruowania maszyn’],
  dział mechaniki płynów zajmujący się równowagą i przepływem gazów (gł. powietrza) i oddziaływaniami między gazem a zanurzonym w nim ciałem;
 • aeronautyka
  [gr. aḗr ‘powietrze’, nautikḗ ‘żeglarstwo’],
  żegluga powietrzna,
  rzadko używana nazwa lotnictwa.
 • aeronawigacja
  [gr.-łac.],
  prowadzenie statku powietrznego i nauka o sposobach jego prowadzenia; nawigacja lotnicza.
 • aeronomia
  [gr. aḗr ‘powietrze’, nómos ‘prawo’],
  nauka o górnych warstwach atmosfery ziemskiej, dział fizyki atmosfery.
 • aeroplan
  [fr.],
  dawna nazwa samolotu.
 • dwumiesięcznik przeznaczony dla hobbystów i modelarzy lotniczych;
 • aeroport
  [gr.-łac.],
  przestarzała nazwa → portu lotniczego.
 • aeroskop
  [gr. aḗr ‘powietrze’, skopéō ‘patrzę’],
  pierwsza na świecie ręczna kamera film., skonstruowana 1910 przez K. Prószyńskiego;
 • aerosprężystość, aeroelastyczność,
  dział mechaniki, którego przedmiotem badań są zjawiska wzajemnego oddziaływania gazów i opływanych przez nie (lub poruszających się w nich) odkształcalnych ciał sprężystych;
 • aerostat
  [gr. aḗr ‘powietrze’, statós ‘stojący’],
  statek powietrzny lżejszy od powietrza, które sobą wypiera;
 • aerostatyka
  [gr. aḗr ‘powietrze’, statikós ‘utrzymujący równowagę’],
  dział mechaniki płynów zajmujący się rozkładem ciśnień w pozostającym w spoczynku ośrodku gazowym i siłami oddziaływania tego ośrodka na otoczenie;
 • dział mechaniki płynów badający zachowanie się gazów w pobliżu powierzchni ciał opływanych przez te gazy z prędkościami naddźwiękowymi oraz wzajemne oddziaływanie termiczne z uwzględnieniem zmian fizyczno-chemicznych (reakcji chemicznej, ablacji itp.).
 • aerozol
  [gr. aḗr ‘powietrze’, łac. solutio ‘roztwór’],
  opakowanie aerozolowe,
  techn. forma opakowania substancji ciekłych, np. leku (aerozol leczniczy), emalii, lakieru, perfum;
 • aerozol
  [gr. aḗr ‘powietrze’, łac. solutio ‘roztwór’],
  gazozol,
  chem. jeden z typów układów koloidalnych (koloid), w którym cząstki ciała stałego lub cieczy są rozproszone w gazie;
 • aerozole, w których fazą rozpraszającą jest powietrze, a fazą rozproszoną są mikroskopijne cząstki (stałe i ciekłe) stanowiące zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej.
 • aerozole zawierające substancje promieniotwórcze występujące w atmosferze ziemskiej;
 • AFC, ang. Automatic Frequency Control,
  telekom. automatyczne dostrajanie częstotliwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia