wytrzymałościowe hipotezy
 
Encyklopedia PWN
wytrzymałościowe hipotezy, hipotezy wytężenia,
w wytrzymałości materiałów hipotezy podające kryteria osiągnięcia stanu kryt. w złożonych stanach naprężenia.
Wielkościami mierzącymi wytężenie (czyli niebezpieczeństwo osiągnięcia stanu kryt.) mogą być np.: maks. naprężenie normalne, maks. wydłużenie, maks. naprężenie styczne, energia odkształcania postaciowego; wprowadza się przy tym pojęcie naprężenia zredukowanego σred. (zw. też zastępczym), tj. takiego naprężenia, w stanie jednoosiowego rozciągania, przy którym wielkość stanowiąca kryterium osiągnięcia stanu kryt. (np. energia odkształcania postaciowego) osiąga taką samą wartość jak w określonym, złożonym stanie naprężenia. Stan kryt. występuje, jeśli naprężenia zredukowane σred. są większe od naprężeń dopuszczalnych kr (zależnych od granicy plastyczności i przyjętego współczynnika bezpieczeństwa). Obliczenia wytrzymałościowe sprowadzają się do sprawdzenia warunku wytrzymałościowego σred ≤ kr. Przyjmuje się, że stan naprężenia w rozpatrywanym punkcie ciała jest określony przez 3 naprężenia gł. σ1, σ2σ3, przy czym σ1 > σ2 > σ3.
Według hipotezy Galileusza (hipotezy największego naprężenia normalnego), ogłoszonej 1638, miarą wytężenia materiału jest największe naprężenie rozciągające. Warunek wytrzymałościowy (niewystąpienia stanu kryt.) ma postać: σred = σ1kr, gdzie σ1 — największe naprężenie główne. Hipoteza ta pomija wpływ pozostałych naprężeń gł. na wytężenie; ob. hipoteza Galileusza ma znaczenie historyczne.
Według hipotezy de Saint-Venanta (hipotezy największego odkształcania liniowego), podanej 1837, miarą wytężenia jest największe odkształcenie liniowe (wydłużenie). Warunek wytrzymałościowy ma postać:
σred = σ1 – ν(σ2 + σ3) ≤ kr, gdzie: ν — liczba Poissona.
Według hipotezy największego naprężenia stycznego (podanej 1864 przez H. Treskę, rozszerzonej przez Ch.O. Mohra i J. Guesta) wielkością warunkującą osiągnięcie stanu kryt. jest największe naprężenie styczne; wówczas warunek wytrzymałościowy ma postać:
σred = σ1 – σ3 ≤ kr.
Według hipotezy energii odkształcenia postaciowego (podanej 1904 przez M.T. Hubera, a później, niezależnie, przez R. Misesa i Hencky’ego) miarą wytężenia jest energia odkształcenia postaciowego. Warunek wytrzymałościowy przyjmuje postać:
Hipoteza największego naprężenia stycznego i hipoteza energii odkształcenia postaciowego znajdują zastosowanie przy obliczeniach konstrukcji i części maszyn z materiałów sprężysto-plast. (np. stali konstrukcyjnych, aluminium). Hipoteza de Saint-Venanta gł. bywa stosowana do materiałów kruchych (beton, kamień, żeliwo).
Możliwość wystąpienia kruchego lub ciągliwego zachowania się materiału wyjaśnia wykres Dawidenkowa–Friedmana, zw. również wykresem wytężeniowym. Wykres jest zbud. w układzie współrz.: maks. naprężenia styczne τmax i naprężenie zredukowane σred (wg hipotezy największego odkształcenia liniowego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia