wilgotność
 
Encyklopedia PWN
wilgotność,
fiz. wielkość określająca zawartość dowolnej cieczy (lub jej pary), najczęściej wody (pary wodnej), w substancji stałej lub gazowej.
Wilgotność materiałów stałych określa się zwykle stosunkiem masy cieczy zawartej w materiale do masy suchego materiału (wilgotność właściwa); ciecz może być utrzymywana w materiale stałym w sposób mech. (np. w porach, komórkach sieci przestrzennej żelu), wskutek działania sił międzycząsteczkowych (adsorpcja) lub osmotycznych; przy określaniu wilgotności substancji nie uwzględnia się cząsteczek wody związanych z cząsteczkami tej substancji wiązaniami chemicznymi. Dla gazów rozróżnia się: wilgotność bezwzględną — stosunek masy pary wodnej zawartej w pewnej objętości gazu do tej objętości (wyrażony w kg/m3); wilgotność względną — stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w danym gazie do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temp. (wyrażany w %). Wilgotność powietrza jest jednym z ważniejszych czynników określających pogodę i klimat. Do pomiarów wilgotności wykorzystuje się zależności niektórych wielkości fiz. substancji (np. przewodności elektr. lub gęstości) od ich wilgotności. W celu zmniejszenia wilgotności ciała stosuje się suszenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia