gazów

Encyklopedia

jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
techn. urządzenie do ciągłego lub okresowego wykonywania analizy chem. gazów;
urządzenie do oznaczania we krwi zawartości tlenu i dwutlenku węgla, a także mierzenia pH krwi;
gaz
[gr.],
jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii (oprócz cieczy i ciał stałych).
marka ros. samochodów osobowych, terenowych, dostawczych i ciężarowych produkowanych przez firmę GAZ (Gor´kowskij awtomobilnyj zawod; zał. 1923);
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w procesie zgazowania paliwa stałego.
gaz ziemny, dawniej zw. gazem naftowym,
naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, w skład której wchodzi głównie metan, a także inne lekkie węglowodory, zwłaszcza: etan, propan butan, pentan i heksan.
gazy towarzyszące działalności wulkanicznej;
ogólna nazwa gazów otrzymywanych w wyniku termicznego rozkładu (odgazowania) węgla;
gazy postrzałowe, gazy odstrzałowe,
produkty gazowe tworzące się podczas wybuchu materiału wybuchowego;
mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza.
gazy techniczne, gazy przemysłowe,
termin określający gazy mające duże znaczenie w procesach przem., gł. w syntezie chem., oraz w technice;
gaz miejski, dawniej gaz świetlny,
gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych;
gaz płynny, gaz propanowo-butanowy,
skroplona, znajdująca się pod ciśnieniem par własnych mieszanina lekkich węglowodorów parafinowych — gł. propanu i izomerów butanu;

Słownik języka polskiego

gazy «substancje lotne wytwarzane w jelitach»
gaz
1. «substancja niemająca własnej postaci i objętości, wypełniająca całą dostępną jej przestrzeń»
2. «instalacja doprowadzająca gaz opałowy do mieszkań»
3.  «płomień zapalonego gazu»
4. «w pojazdach z silnikiem spalinowym: dopływ mieszanki paliwa z powietrzem do silnika; też: pedał regulujący dopływ tej mieszanki»

• gazowy
gazem pot. «natychmiast, bardzo szybko»
gazu «wykrzyknik zachęcający do szybkiej jazdy, do szybkiego biegu, do ucieczki lub nazywający te czynności»
gazy prochowe
1. «gazowe produkty spalania prochu w lufie broni palnej podczas strzału»
2. «produkty spalania ładunku napędowego w silniku rakietowym na paliwo stałe»
gaz błotny «gaz wydzielający się z bagien»
gaz cieplarniany, szklarniowy «gaz wywołujący efekt cieplarniany»
gaz doskonały, idealny «teoretyczny model gazu, w którym nie występują oddziaływania między cząsteczkami»
gaz duszący «gaz bojowy wywołujący obrzęk płuc»
gaz elektronowy «zbiór swobodnych elektronów walencyjnych poruszających się między dodatnimi jonami»
gaz generatorowy «paliwo gazowe otrzymywane z paliwa stałego»
gaz koksowniczy «gaz powstający w wyniku ogrzewania węgla kamiennego w piecach koksowniczych»
gaz kopalniany «mieszanina gazów towarzysząca złożom i tworząca z powietrzem mieszaninę wybuchową»
gaz łzawiący «gaz bojowy wywołujący łzawienie»
gaz miejski, świetlny «gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych»
gaz międzygwiazdowy «gaz rozproszony w sposób niejednorodny w przestrzeni międzygwiazdowej»
gaz płynny «mieszanina skroplonych węglowodorów, stosowana jako gaz opałowy»
gaz rozweselający «gaz stosowany w medycynie jako środek znieczulający»
gaz szlachetny «pierwiastek chemiczny o małej aktywności, którego atomy nie łączą się w cząsteczki»
gaz węglowy «gaz otrzymywany w wyniku termicznego rozkładu węgla»
gaz wielkopiecowy, gardzielowy «gaz otrzymywany jako produkt uboczny podczas wytapiania surówki w wielkim piecu»
gaz ziemny «mieszanina lekkich węglowodorów, towarzysząca ropie naftowej lub tworząca własne złoża»
pedał gazu «w pojazdach napędzanych silnikiem spalinowym: pedał regulujący dopływ mieszanki paliwa z powietrzem»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia