gazów analiza
 
Encyklopedia PWN
gazów analiza,
jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
Gaz można poddawać analizie bezpośrednio lub po pochłonięciu go w roztworach odczynników. A.g. w pomieszczeniach wykonuje się, przepuszczając odmierzoną objętość gazu przez rurki wypełnione sorbentem nasyconym odczynnikiem, który zmienia barwę pod wpływem oznaczanego składnika gazu; w przypadku dużych zawartości oznaczanych gazów w mieszaninie absorbuje się je kolejno w płuczkach zawierających odczynniki pochłaniające i mierzy ubytek objętości mieszaniny gazowej lub oznacza stężenie produktu w płuczce (Orsata aparat). Zawartość węglowodorów, tlenków azotu, tlenku węgla w gazach spalinowych silników oznacza się za pomocą czujników elektrochem. pracujących w wyższych temperaturach. Do analizy małych zawartości gazów, np. w przemyśle, stosuje się metody chromatografii gazowej i analizy spektralnej. W obiektach niedostępnych badaniom w laboratorium stosuje się metody analizy zdalnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia