postępowanie przygotowawcze
 
Encyklopedia PWN
postępowanie przygotowawcze,
pierwsze, obligatoryjne stadium postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu.
w Polsce postępowanie przygotowawcze prowadzi organ ścigania (prokurator lub pod jego nadzorem policja albo inne uprawnione organy) w celu przygotowania sprawy do rozpatrzenia przez sąd; postępowanie przygotowawcze wszczyna uprawniony organ postanowieniem z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego; postępowanie przygotowawcze prowadzi się w formie dochodzenia lub śledztwa; jego celem jest ustalenie, czy istotnie zostało popełnione przestępstwo, wykrycie sprawców i zebranie o nich danych, wyjaśnienie okoliczności sprawy oraz zebranie i utrwalenie dowodów dla sądu; postępowanie może zakończyć się sporządzeniem i wniesieniem przez prokuratora do sądu aktu oskarżenia lub postępowanie umarza się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia