akt oskarżenia
 
Encyklopedia PWN
akt oskarżenia,
żądanie uprawnionego oskarżyciela (publicznego lub prywatnego) wnoszone na piśmie do sądu, domagające się rozpoznania sprawy o przestępstwo zarzucane oskarżonemu;
wg prawa polskiego akt oskarżenia wnoszony przez prokuratora powinien m.in. zawierać: dane dotyczące osoby oskarżonego, określenie zarzucanego czynu i jego kwalifikację prawną, wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy oraz (z pewnymi wyjątkami) uzasadnienie; do aktu oskarżenia dołącza się wszelkie materiały dowodowe zebrane w sprawie; akt oskarżenia wnoszony przez oskarżyciela prywatnego może zawierać tylko oznaczenie osoby oskarżonego i zarzucanego mu czynu oraz wskazanie dowodów. W postępowaniu przyspieszonym akt oskarżenia zastępują: złożenie na piśmie lub ustnie do protokołu, przez policję lub inny uprawniony organ, zawiadomienia o przestępstwie wraz z wnioskami dowodowymi, które musi być zatwierdzone przez prokuratora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia