oskarżony
 
Encyklopedia PWN
oskarżony,
prawo osoba fiz., której zarzuca się popełnienie przestępstwa, i przeciw której został wniesiony akt oskarżenia, także osoba, przeciw której złożono wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania;
w pol. procesie karnym oskarżony jest stroną procesową i przysługują mu pełne prawa na zasadzie równości stron, np. prawo do obrony, do milczenia, tzn. odmówienia złożenia wyjaśnień, do zakładania środków odwoławczych; oskarżony nie odpowiada karnie za złożenie wyjaśnień nieprawdziwych, nie ma obowiązku udowadniania swej niewinności (ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu); oskarżony nie jest uważany za winnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina, a nie dających się usunąć wątpliwości nie wolno rozstrzygać na niekorzyść oskarżonego
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia