mykologia
 
Encyklopedia PWN
mykologia
[gr. mýkēs ‘grzyb’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o grzybach;
poszczególne działy mykologii obejmują: anatomię, morfologię, cytologię, genetykę, rozmnażanie i klasyfikację, fizjologię, biochemię, ekologię grzybów oraz mikogeografię (badającą rozmieszczenie geograficzne grzybów), mikosocjologię (ustalającą udział grzybów w różnych zbiorowiskach roślinnych), etnomykologię (badającą rolę grzybów w życiu i religii poszczególnych ludów, legendy i mity związane z grzybami); zagadnienia związane z chorobami roślin powodowanymi przez grzyby wyodrębniły się z mykologii w połowie XIX w. i wchodzą w skład oddzielnej dziedziny nauki i dydaktyki fitopatologii; współcześnie bardzo dynamicznie rozwijają się działy mykologii stosowanej, mające duże znaczenie praktyczne, gospodarcze i społeczne: mykologia lekarska, mykologia weterynaryjna, mykologia farmaceutyczna (grzyby lecznicze i produkcja antybiotyków), mykologia przemysłowa związana z biotechnologią (produkcja żywności, napojów, różnych związków chemicznych i materiałów przy zastosowaniu grzybów), mykologia techniczna (zajmująca się biodeterioracją, korozją i niszczeniem materiałów powodowanymi przez grzyby), uprawa grzybów jadalnych, mikotoksykologia oraz grzyboznawstwo (dział mykologii zajmujący się rozpoznawaniem grzybów jadalnych i trujących zbieranych głównie w lasach przez amatorów grzybobrania); działy mykologii stosowanej pozostają w ścisłym związku z mikrobiologią. Okres naukowego poznawania i opisywania grzybów zapoczątkowały (1801 i 1821) dzieła Ch.H. Persoona, S.F. Graya i E.M. Friesa, dotyczące klasyfikacji; twórcą współczesnej mykologii jest A.H. de Bary. Badania mykologiczne prowadzi się nie tylko w uczelniach typu akademickiego, lecz także w specjalnych instytutach naukowych; istnieją liczne towarzystwa mykologiczne oraz czasopisma naukowe publikujące wyniki badań nad grzybami (w Polsce od 1965 „Acta Mycologica”, w USA „Mycologia, Inoculum, Experimental Mycology”, we Francji „Révue de Mycologie, Bulletin Trimestriel de la Société Mycologique de France”, w Niemczech — „Mycorrhiza, Zeitschrift für Mycologie”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia