mostek pomiarowy
 
Encyklopedia PWN
mostek pomiarowy,
mostek elektr. służący do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności elementów elektr. (np. rezystora, kondensatora, cewki indukcyjnej) oraz innych wielkości fiz. jednoznacznie z nimi związanych (np. temperatury).
Mierzony element elektr. (rezystor, kondensator, cewka indukcyjna) stanowi jedną z gałęzi m.p., w pozostałych gałęziach znajdują się elementy wzorcowe. Stan, gdy w gałęzi przekątnej m.p. (zawierającej wskaźnik równowagi, np. galwanometr G, słuchawkę telef. T) nie płynie prąd elektr., nosi nazwę stanu równowagi m.p., a zależność między parametrami poszczególnych gałęzi w stanie równowagi — warunku równowagi. Rozróżnia się m.p. zrównoważone i niezrównoważone; pomiar m.p. zrównoważonym polega na doprowadzeniu go do stanu równowagi przez zmianę wartości parametrów elementów wzorcowych i obliczeniu (z warunku równowagi) parametrów badanego elementu; pomiar m.p. niezrównoważonym sprowadza się zwykle do pomiaru w gałęzi przekątnej mostka (przedtem będącego w równowadze) napięcia lub natężenia prądu elektr., którego przepływ jest wywołany włączeniem badanych elementów do jednej (lub więcej) gałęzi mostka. W zależności od rodzaju prądu zasilania rozróżnia się m.p. prądu stałego (warunek równowagi dla rezystancji: Rx · R4 = R2 · R3; R — rezystancja), służące gł. do pomiaru rezystancji, i m.p. prądu zmiennego (warunek równowagi dla impedancji: Zx · Z4 = Z2 ·  Z3; Zi impedancja w postaci zespolonej). Do pierwszych zalicza się m.p. Wheatstone’a, stosowany do dokładnych pomiarów rezystancji w zakresie od ok. 1 Ω do 1 MΩ, m.p. Thomsona — w zakresie od ok. 10–6 Ω do 1 Ω; do drugich należą: m.p. Maxwella służący do pomiaru indukcyjności własnej i wzajemnej; m.p. Wiena — do pomiaru pojemności kondensatorów; m.p. Scheringa — do pomiaru pojemności i stratności elektr. dielektryków przy wysokich napięciach. M.p. odznaczają się na ogół dużą dokładnością, ale dość długim czasem wykonania pomiaru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia