prądu stałego

Encyklopedia PWN

natężenie prądu elektrycznego, prąd elektryczny, I,
wielkość fizyczna skalarna równa stosunkowi ładunku elektrycznego dq przepływającego przez dany przekrój poprzeczny przewodnika w czasie dt do tego czasu: I(t) = dq/dt;
teoria tłumacząca właściwości elektronowe ciał stałych w oparciu o mechanikę kwantową.
ukierunkowany ruch (przepływ) swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, Antarctic Circumpolar Current,
zimny prąd morski w południowej części oceanu światowego, na oceanach: Atlantyckim, Indyjskim i Spokojnym, w Antarktyce;
Zachodniogrenlandzki, Prąd, West Greenland Current,
powierzchniowy stały prąd morski w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego;
stosowane w lecznictwie elektr. prądy impulsowe złożone o małej częstotliwości;
Labradorski, Prąd, Labrador Current,
stały, zimny, powierzchniowy prąd morski w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego;
Cromwella, Prąd
[p. kromuela],
Cromwell Current,
stały i silny podpowierzchniowy, kompensacyjny prąd morski w strefie równikowej Oceanu Spokojnego;
Północnoatlantycki, Prąd, North Atlantic Current,
stały ciepły powierzchniowy prąd w O. Atlantyckim;
Północnopacyficzny, Prąd, North Pacific Current,
stały ciepły powierzchniowy prąd w O. Spokojnym;
Mozambicki, Prąd, Mozambique Current,
stały ciepły prąd powierzchniowy w zachodniej części O. Indyjskiego;
Zachodnioaustralijski, Prąd, West Australian Current,
powierzchniowy zimny prąd morski w południowo-wschodniej części Oceanu Indyjskiego;
med. prąd stały lub jednokierunkowy nie wywołujący skurczu mięśni lub innych reakcji obiektu biologicznego.
stałe prądy geostroficzne (gęstościowe) płynące z zachodu na wschód w 3 oceanach nurtem po obu stronach równika;
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
zespół urządzeń do przewodowego przenoszenia energii elektr. na odległość (niekiedy znaczną) przy użyciu prądu przemiennego, najczęściej o częst. 50 Hz (linia prądu przemiennego) lub stałego albo wyprostowanego (linia prądu stałego).
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia