Tadżykistan. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Tadżykistan. Polityka społeczna.
Realizowana polityka społ. w Tadżykistanie, po zmianie systemu polit. jest w trakcie przekształceń i obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. W 1992 utworzono Fundusz Zatrudnienia, z którego są wypłacane zasiłki dla bezrobotnych; środki Funduszu powstają z potrąceń od wynagrodzeń. Ponadto utworzono Fundusz Emerytalny i Fundusz Ubezpieczeń Społ., przekształcony 1996 w Publiczny Fundusz Zabezpieczenia Społ., z którego są wypłacane świadczenia emerytalne oraz zasiłki; od 1998 wprowadzono nowe zasiłki dla studentów oraz niepełnosprawnych; wydatki na zabezpieczenie społ. stanowiły 12,3% wydatków budżetowych (2000). Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele Tadżykistanu i jest ona bezpłatna; nakłady na ochronę zdrowia (2000) stanowiły 6,5% wydatków bużetowych. Polityka oświatowa. System oświaty do końca lat 80. był zintegrowany z systemem obowiązującym w ZSRR; obowiązek szkolny trwa 9 lat; system szkolny jest trzystopniowy, obejmując od 7. roku życia 4-letnią naukę w szkole podstawowej, a następnie 7-letnią edukację na poziomie średnim i kształcenie w szkole wyższej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia