Portugalia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Portugalia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1976 (wielokrotnie nowelizowana) Portugalia jest republiką. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich (nie może kandydować na 3. kadencję z rzędu). Ma on realne kompetencje jako strażnik systemu ustrojowego państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament, Zgromadzenie Republiki (230 członków), wyłaniany w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, wg systemu proporcjonalnego, w głosowaniu tajnym, na 4-letnią kadencję. Do jego kompetencji należy przede wszystkim uchwalanie ustaw, statutów regionów i budżetu Portugalii oraz kontrola działalności rządu i administracji. Władza wykonawcza należy do rządu. Prezydent — uwzględniając wynik wyborów do parlamentu — powołuje premiera, a na jego wniosek — ministrów. Wymiar sprawiedliwości sprawują niezawisłe sądy (m.in.: Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Najwyższy Trybunał Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny).
Azory i Madera są regionami autonomicznymi; każdy z nich ma własny statut i organa władzy (zgromadzenie ustawodawcze i rząd o kompetencjach wewnętrznych). Reprezentantem państwa w regionie jest minister republiki, powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia