Pakistan. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Pakistan. Polityka społeczna.
W Pakistanie polityka społ. jest realizowana przez organizacje społ. wspierane przez rząd i obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Problemami opieki nad dziećmi, sprawami kobiet, osobami upośledzonymi i opieką postpenitencjarną zajmuje się Nar. Rada Dobrobytu Społ., a ludźmi starymi — System Zasiłków dla Ludzi Starych, powołany 1976 i zarządzany przez Państw. Korporację Ubezpieczeń na Życie. Opieka zdrowotna. Poważnym problemem w Pakistanie jest kontrola urodzin — wydatki państwa na planowanie urodzeń 2000/01 wynosiły 1,8% wydatków budżetowych. W 1998 było: 872 publicznych szpitali, 4551 przychodni, 5155 punktów med., 852 centrów opieki nad matką i dzieckiem, 514 wiejskich ośr. zdrowia i 263 przychodni przeciwgruźliczych; nakłady na ochronę zdrowia wynosiły 2,4% produktu nar. brutto (2000/01). Polityka oświatowa. Prawo do nauki jest zagwarantowane przez konstytucję, ale kształcenie nie jest obowiązkowe i korzysta z niego tylko 1/2 populacji dzieci. Nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się w wieku 5 lat i trwa 5 lat, a w szkole średniej — w wieku 10 lat i trwa 7 lat. Nakłady na oświatę i naukę 2000/01 wynosiły 1,8% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia