Litwa. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Litwa. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Litwa jest republiką, na czele której stoi prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich, z prawem jednokrotnej kolejnej reelekcji. Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament, sejm (litew. Seimas), wyłaniany na kadencję 4-letnią w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym; liczy 141 posłów: 71 wybieranych w okręgach 1-mandatowych wg formuły większościowej, a 70 — z list partyjnych wg systemu proporcjonalnego. Władzę wykonawczą sprawuje rząd (Rada Ministrów), z premierem na czele; prezydent mianuje i odwołuje premiera za zgodą sejmu, a ministrów — na wniosek premiera; program rządu musi uzyskać aprobatę sejmu; rząd jest politycznie odpowiedzialny przed sejmem. Wymiar sprawiedliwości należy do niezawisłych sądów; system sądownictwa tworzą: sądy terytorialne, sądy szczególne, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy. O zgodności aktów prezydenta i rządu z ustawami i konstytucją oraz o zgodności ustaw i aktów sejmu z konstytucją orzeka Sąd Konstytucyjny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia