Litwa. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Litwa. Gospodarka.
Kraj przemysłowo-rolniczy; po proklamacji niepodległości sprywatyzowano część własności państwowej (m.in. zlikwidowano wszystkie kołchozy i sowchozy) oraz wprowadzono liberalizację cen; nastąpił spadek produktu krajowego brutto o 70%, produkcji przemysłowej i rolniczej o ponad 1/2 w stosunku do 1989; byłym właścicielom zwrócono do 1993 ok. 700 tys. ha (60% ziem uprawnych); po kryzysie gospodarczym 1991–94 początek stabilizacji gospodarki; do końca 1995 sprywatyzowano 80% majątku państwowego; po przyjęciu do UE wyraźny wzrost gospodarczy (2007 wzrost PKB o 8,8%), główni inwestorzy zagraniczni: USA, Szwecja, Dania, Niemcy, Wielka Brytania (łączna wartość inwestycji 2,1 mld dolarów USA). Struktura wytwarzania produktu krajowego brutto (2007): rolnictwo 5,3%, przemysł 33,3%, usługi 61,4%. Stopa bezrobocia 3,5% (oficjalnie zarejestrowanych 5,7%, 2007).
Przemysł. Przemysł paliwowo-energ. jest oparty na surowcach importowanych; produkcja energii elektrycznej 18,6 mld kW·h (2003); od 1989 czynna Ignalińska Elektrownia Jądr. (tego samego typu co Czarnobylska) o mocy 3000 MW, dostarczająca 80–85% produkcji energii elektrycznej (planowane zamknięcie 2013–15), elektrownie cieplne 12%, wodne — ok. 3%; gł. gałęzie przemysłu przetwórczego: spoż., lekki (włók., dziewiarski), metal., maszyn. i elektrotechnicznego, materiałów budowlanych, chem., drzewny; zakłady rafineryjno-petrochemiczne w Możejkach; rozwinięte rzemiosło (wyroby z bursztynu, ceramika).
Rolnictwo. Grunty orne zajmują 45% pow. kraju, łąki i pastwiska 9%, lasy ok. 32%; gł. uprawy: zboża (jęczmień, pszenica, żyto), rośliny pastewne (buraki pastewne, kukurydza), ziemniaki, len, buraki cukrowe; hodowla bydła i trzody chlewnej; rybołówstwo.
Transport i łączność. Transport kol. i samochodowy; dł. linii kol. (szerokotorowe) 1,8 tys. km (2005); przez terytorium Litwy przechodzą linie z Rosji: Moskwa–Wilno–Królewiec, Petersburg–Wilno–Grodno (na Białoruś i do Polski), Ryga (Estonia)–Szawle–Królewiec; dł. dróg kołowych 79,5 tys. km, w tym autostrad 417 km; żegluga na Niemnie i Wilii oraz na Jeziorach Trockich (łączna dł. 425 km); gł. port mor. Kłajpeda; sieć gazociągów (łączna dł. 2,1 tys. km, 2004) łączy Daszawę–Iwacewicze z Wilnem i Rygą oraz z Kownem, Jeziorosami i Szawlami; od 1979 rurociąg naft. z Nowopołocka (Białoruś) do rafinerii w Możejkach; międzynar. porty lotn.: Wilno, Kowno i Szawle. Sieć telefoniczna słabo rozwinięta, obecnie modernizowana; 801 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 4,4 mln telefonów komórkowych (2005).
Handel zagraniczny. Bilans handl. ujemny; wartość eksportu 11,8 mld dol. USA (2005), importu — 15, 4 mld dol. USA; gł. artykuły eksportu: surowce miner., tekstylia, maszyny i urządzenia elektryczne, chemikalia, żywiec i produkty zwierzęce, środki transportu, żywność, cement, energia elektryczna, nawozy sztuczne; importuje się: ropę naftową, maszyny, wyroby włókiennicze, chemikalia; gł. partnerzy handl.: Rosja, Niemcy, Polska, Szwecja, Estonia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia