Japonia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Japonia. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Japonii jest Akad. Jap. (zał. 1879), korporacja uczonych i organ doradczy rządu w sprawach nauki (o charakterze honorowym); kierowanie rozwojem nauki jest w gestii Rady Nauk. Japonii, w której zasiada 210 czł. wybieranych na 3 lata; Rada jest organem reprezentującym naukę jap. w kraju i za granicą; do jej zadań należy m.in. programowanie rozwoju nauki i techniki, ustalanie preferencji i priorytetów w realizacji programów badawczych, opracowywanie zaleceń dla rządu dotyczących finansowania działalności nauk. i wykorzystywania jej wyników w praktyce. Współpracę nauk. z zagranicą organizuje Jap. Tow. Popierania Rozwoju Nauki, które finansuje naukę jap. systemem grantów i prowadzi wymianę naukowców (ok. 1000 rocznie); ma ono charakter fundacji państw., działającej przy Minist. Oświaty i Nauki; do 1955 budżet państwa był gł. źródłem finansowania badań nauk. i techn., po 1970, w związku z intensywnym rozwojem bazy nauk. przemysłu, państwo skoncentrowało się na finansowaniu badań podstawowych; badania stosowane i rozwojowe są finansowane przede wszystkim przez przemysł, który powołał liczne ośr. i fundacje nauk.; Minister. Oświaty i Nauki nadzoruje państw. ośr. i placówki nauk.-badawcze oraz wyższe uczelnie. W Japonii działa 56 uniw. państw., kilkanaście uniw. municypalnych oraz ponad 30 uniw. prywatnych; najstarsze uniw.: Rynkoku w Kioto (zał. 1639 przez jezuitów, zmodernizowany 1858), Keio w Tokio (zał. 1858), Uniw. Tokijski (zał. 1877); Politechnika Tokijska (zał. 1881).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia