Japonia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Japonia. Ludność.
Szybki przyrost ludności na początku XX w. został zahamowany w czasie II wojny światowej (15-krotny spadek przyrostu naturalnego w porównaniu z okresem 1935–40), ponowny, po wojnie, był spowodowany repatriacją 6,5 mln Japończyków z zagranicy oraz spadkiem umieralności i gwałtownym wzrostem urodzeń. Kontrolowanie liczby urodzeń wpłynęło na zmniejszenie przyrostu naturalnego z 21‰ (1949) do 2,3‰ (1999) i 0,2‰ (2006). Japończycy stanowią 99% ogółu ludności Japonii, wśród pozostałych najliczniejsi są Koreańczycy, Chińczycy, Amerykanie; na Hokkaido (gł. w północnej części) ok. 15 tys. Ajnów, pierwotnej ludności północnej Japonii. Struktura wyznaniowa ludności Japonii jest następująca: ok. 85% stanowią wyznawcy shintōizmu, jap. religii rodzimej (1868–1945 oficjalnej religii państw.), 70% buddyści należący do licznych grup (buddyzm japoński), przy czym większość buddystów uważa się jednocześnie za wyznawców shintōizmu; 13% to wyznawcy nowych religii (np. sōka gakkai), łączących elementy wierzeń i praktyk rel. shintōizmu, buddyzmu, taoizmu, konfucjanizmu i chrześcijaństwa, 1% to chrześcijanie (w tym ok. 425 tys. katolików i 205 tys. protestantów). Struktura wiekowa typowa dla większości krajów rozwiniętych: 14,2% ludności w wieku poniżej 15 lat, 20,0% — w wieku 65 lat i więcej; liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami (103 kobiety na 100 mężczyzn); przeciętna długość trwania życia: mężczyźni 78 lat, kobiety 85 lat. Średnia gęstość zaludnienia 338 mieszk. na km2 (2004); największa koncentracja ludności występuje w pasie przem. — południowe Honsiu, północne Kiusiu i północne Sikoku (ponad 1600 mieszk. na km2); słabo zaludniona wyspa Hokkaido (50–100 osób na km2), północne Honsiu, południowe Kiusiu. W miastach mieszka 65,4% ludności (2003); największe m.: Tokio, Jokohama, Osaka, Nagoja, Kioto, Kōbe, Kitakiusiu tworzą konurbacje miejsko-przem., większe m.: Sapporo, Kawasaki. 67,7% ludności zawodowo czynnej pracuje w usługach, 27,8% w przemyśle i 4,5% w rolnictwie. Stopa bezrobocia 4,4% (2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia