ziemi

Encyklopedia PWN

gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
największa (ok. 84% objętości Ziemi) i najbardziej masywna (ok. 67% masy Ziemi) sfera kuli ziemskiej;
punkty na powierzchni Ziemi, w których wektor całkowitego natężenia pola magnetycznego jest prostopadły do płaszczyzny poziomej;
sowiecki akt prawny uchwalony 8 XI 1917 przez II Ogólnoros. Zjazd Rad;
centralna część kuli ziemskiej, o promieniu ok. 3486 km, masie ok. 185 · 1023 kg (ok. 31,5% całkowitej masy Ziemi) i średniej gęstości ok. 10,6 g/cm3 (Ziemia — Budowa);
pole magnetyczne Ziemi, pole geomagnetyczne,
pole magnetyczne wokół i przy powierzchni Ziemi;
strumień cieplny Ziemi, strumień geotermiczny,
strumień ciepła płynący z wnętrza Ziemi.
najwyższe rangą jednostki fitogeogr. w podziale florystycznym szaty roślinnej kuli ziemskiej;
instytucja utworzona 1944 na podstawie dekretu PKWN z 6 IX 1944 O przeprowadzeniu reformy rolnej, dysponująca całym zasobem państw. ziemi w Polsce.
prosta, wokół której Ziemia dokonuje obrotu w ciągu doby gwiazdowej;
Muzeum Ziemi w Warszawie,
placówka zał. 1932 z inicjatywy społ. jako Tow. Muzeum Ziemi;
geofiz. strefa, w której przebiegają procesy tektoniczne będące bezpośrednią przyczyną trzęsienia ziemi;
ogół form powierzchni Ziemi ukształtowanych w wyniku procesów geologicznych;
tygodnik konspiracyjny, wyd. XII 1941–VII 1944 we Lwowie pod okupacją niem. przez BIP Obszaru 3. ZWZ-AK (od II 1943 pod nazwą „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej”);
Partia Wolnej Ziemi, Free Soil Party,
partia polit. w USA, działająca 1848–54;
miara „technologicznej” wydajności ziemi jako czynnika produkcji w rolnictwie;
ekol. ogół występujących na Ziemi zbiorowisk roślinnych;
Jan bez Ziemi, John Lackland, Jean Sans Terre, z dyn. Plantagenetów, ur. 24 XII 1167, Oksford, zm. 18 X 1216, Newark,
król Anglii od 1199, najmłodszy syn Henryka II i Eleonory Akwitańskiej, ojciec Henryka III;
Konferencja „Szczyt Ziemi”, Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, Konferencja w Rio,
ekol. konferencja zorganizowana 3–14 VI 1992 w Rio de Janeiro z udziałem przywódców i przedstawicieli 162 państw świata oraz wielu organizacji międzynarodowych.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

obrót dzienny Ziemi «pozorny obrót sklepienia niebieskiego w ciągu doby, wywołany rzeczywistym obrotem wirowym Ziemi»
oś Ziemi, oś ziemska «wyobrażalna prosta przechodząca przez bieguny geograficzne, wokół której Ziemia obraca się w ciągu doby»
płaszcz Ziemi «strefa pomiędzy skorupą ziemską a jądrem Ziemi»
rzeźba terenu, rzeźba powierzchni ziemi «ukształtowanie powierzchni ziemi»
trzęsienie (ziemi) «gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane głównie przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi»
ziemia
1. Ziemia «trzecia planeta Układu Słonecznego»
2. «warstwa piasku, gliny, próchnicy itp. tworząca powierzchnię lądu»
3. «powierzchnia, po której poruszają się ludzie»
4. «teren będący czyjąś własnością»
5. pot. «podłoga»
6. «obszar stanowiący pewną całość, np. etnograficzną, geograficzną»
7. «ląd»
8. «kraj, ojczyzna»
9. «w dawnej Polsce: jednostka administracyjna mniejsza od województwa»
metale ziem alkalicznych «berylowce»
metale ziem rzadkich «skandowce»
ziemia fulerska «skała osadowa używana jako środek oczyszczający i odbarwiający»
ziemia okrzemkowa «skała osadowa wykorzystywana w przemyśle»
ziemie rzadkie «tlenki pierwiastków chemicznych z III grupy pobocznej układu okresowego pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia