techniczne

Encyklopedia PWN

ekon. wartość środków trwałych przypadających na jedno miejsce pracy;
rodzaj stowarzyszeń nauk.-zawodowych mających na celu: podnoszenie kwalifikacji oraz ochronę praw zawodowych swoich członków, popularyzację zagadnień techn. w społeczeństwie, rozwój wynalazczości i racjonalizacji, współpracę przy tworzeniu norm, współuczestnictwo w tworzeniu koncepcji rozwoju gospodarki, nauki i techniki. S.n.-t. z różnych krajów współpracują ze sobą, czego przykładem jest Eur. Konwencja Nar. Stow. Elektryków (EUREL). Niekiedy s.n.-t. stają się organizacjami międzynar. (np. zał. 1880 Amer. Stow. Inżynierów Mechaników (The American Society of Mechanical Engineers, ASME, ob. ASME International).
towarzystwo nauk.-techn. istniejące 1877–1939, 1945–48;
dwutygodnik, organ Pol. Tow. Politechnicznego (PTP), wyd. we Lwowie 1883–1939 (do 1890 wspólnie przez PTP i Krak. Tow. Techniczne);
materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
pismo techniczne, pismo rysunkowe,
pismo o znormalizowanym kształcie i grubości liter, używane do opisywania rysunków technicznych.
gazy techniczne, gazy przemysłowe,
termin określający gazy mające duże znaczenie w procesach przem., gł. w syntezie chem., oraz w technice;
nauki, które badają zjawiska i ustalają prawidłowości zachodzące w świecie wytworów i procesów powstałych w wyniku działalności człowieka w zakresie techniki;
ogół środków i przedsięwzięć organizacyjnych podejmowanych w celu przewidywania i rozpoznawania oraz likwidacji skutków zdarzeń (np.: katastrofy komunik. lub budowlanej, skażenia chem., powodzi), mających na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska;
stowarzyszenie zał. 1946 w Krakowie, będące czł. Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce;
zał. 1949 w Warszawie (do 1961 pod nazwą Państw. Wydawnictwa Techn.);
żywice syntet. przeznaczone do bezpośredniego przetwórstwa (np. do wytwarzania odlewów — żywice lane lub odlewnicze) bądź zastosowania (do klejenia, impregnacji).
ekon. proces doskonalenia metod wytwarzania, opanowywania nowych zasobów i produkcji nowych dóbr;
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT (FSNT — NOT), do 1990 Naczelna Organizacja Techniczna,
federacja samorządnych stowarzyszeń naukowo-technicznych inżynierów i techników,
stowarzyszenie naukowe skupiające przedstawicieli nauk technicznych o najwyższym autorytecie, zał. 1920 w celu popierania rozwoju w Polsce nauk technicznych, matematyczno-fizycznych i rolniczych;
ekon. analiza ruchów kursów i wielkości obrotów papierami wartościowymi; jedna z metod analizy papierów wartościowych;
dział analizy chem. odnoszący się do kontroli surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i produktów związanych z określonym procesem produkcyjnym w przemyśle;
główny ośrodek naukowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w latach 1971–91.
zbiór dokumentów opisujących obiekt techn. oraz działania umożliwiające jego wyprodukowanie (dokumentacja konstrukcyjna i technol.-produkcyjna), eksploatację i obsługę (d.t. ruchowa), a także niekiedy kasację (złomowanie, rozbiórkę) i odzyskiwanie surowców (dokumentacja recyklingu); może zawierać rysunki, schematy, wykresy, nomogramy itp. oraz dokumenty tekstowe — obliczenia, wykazy, instrukcje, specyfikacje techn., często w formie tabel. Zakres i skład d.t. zależy od rodzaju wyrobu.

Słownik języka polskiego PWN

igliwie techniczne «świeże gałązki drzew iglastych jako surowiec do produkcji m.in. olejków, włosia»
pismo techniczne, rysunkowe «pismo o znormalizowanym kształcie i kącie pochylenia liter używane do napisów na rysunkach technicznych»
techniczny
1. «odnoszący się do techniki jako dziedziny wiedzy»
2. «używany przy kreśleniu projektów maszyn, urządzeń, rozwiązań architektonicznych, planów, map itp.»
3. «dotyczący techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś»
4. «taki, którego znaczenie mówiący chce pomniejszyć»

• technicznie
atmosfera techniczna «ciśnienie równe 1 kG/cm2 określane w stosunku do próżni lub ciśnienia otoczenia»
fizyka techniczna «dział fizyki zajmujący się opracowywaniem przyrządów do pomiarów fizycznych i technicznych»
inżynieryjno-techniczny «dotyczący inżynierów i techników»
kontrola techniczna «działania mające na celu eliminowanie wyrobów, materiałów itp. nieodpowiadających ustalonym normom»
luka techniczna, technologiczna «brak nowoczesnej techniki i technologii»
nadzór techniczny «sprawowanie opieki i kontroli nad prawidłowością przebiegu produkcji, sprawnością maszyn i prawidłowością ich użytkowania»
naukowo-techniczny «naukowy i techniczny»
nokaut techniczny «uznanie boksera za niezdolnego do dalszej walki przez sędziego lub na wniosek lekarza»
norma techniczna «dokument określający właściwości lub wymagania ilościowe, którym powinien odpowiadać dany przedmiot»
przegląd techniczny «sprawdzenie stanu technicznego maszyny lub urządzenia»
redakcja techniczna «opracowanie tekstu pod względem graficznym»
redaktor techniczny «pracownik redakcji kierujący techniczno-drukarską realizacją produkcji książek lub czasopism»
rysunek techniczny «rysunek przekazujący w sposób umowny dokładne informacje dotyczące kształtu, wymiarów itp. przedmiotów, które mają być wykonane»
techniczny nokaut «w boksie: stwierdzona przez sędziego niezdolność zawodnika do dalszej walki z innych powodów niż otrzymanie decydującego ciosu»
wóz techniczny «samochód z załogą mechaników, wyposażony w sprzęt naprawczy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia