systemowej

Encyklopedia PWN

techn. surowiec organiczny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty (drewna sortyment).
inform. program komputerowy wspomagający redagowanie tekstów;
EFDA, ang. European Fusion Development Agreement,
porozumienie zawarte 1999 między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a krajami, które podpisały z nią tzw. kontrakt asocjacyjny, którego celem jest współdziałanie (nauk., techn. i organizacyjne) na rzecz rozwoju syntezy jądrowej i wykorzystania jej jako źródła energii.
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy wykorzystujący teoretyczne narzędzia ekonomii i termodynamiki do badania procesów gospodarczych;
Equipo Crónica
[ekịpo krọnika],
hiszp. grupa artyst. z Walencji, skupiająca twórców preferujących sztukę figuratywną, zaangażowanych w krytykę aparatu państw. frankistowskiej Hiszpanii;
etnologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina naukowa, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia