subiektywna

Encyklopedia PWN

afekt
[łac.],
psychol. reakcja emocjonalna na bodziec, przejawiająca się subiektywnym doznaniem przyjemności lub przykrości oraz tendencją do podtrzymania go (w przypadku bodźca pozytywnego) bądź przerwania (w przypadku bodźca negatywnego);
aksjologia
[gr. áxios ‘godny, cenny’, lógos ‘słowo, nauka’],
dziedzina filozofii, której przedmiotem są wartości;
Aleksiejew Fiodor J., ur. między 1753 a 1755, Petersburg, zm. 23 XI 1824, tamże,
ros. malarz pejzażysta i dekorator teatralny;
Allston
[ọ:lstən]
Washington, ur. 5 XI 1779, Waccamaw k. Charlestonu, zm. 9 VII 1843, Cambridgeport (ob. Cambridge, stan Massachusetts),
malarz amer.; przedstawiciel romantyzmu;
anomia
[gr., ‘brak porządku’],
termin socjol. i psychol. używany w charakterystykach sytuacji, w których: 1) społeczeństwu lub grupie brak jasnych reguł i norm postępowania, istniejące normy są sprzeczne ze sobą lub nie dają się w danych warunkach stosować; 2) jednostki naruszają ustalone reguły i odrzucają przyjęte w społeczeństwie normy na skutek swych wybujałych aspiracji i osłabienia więzi grupowych; 3) dzieci kierują się w sądach i postępowaniu nie normami etycznymi i obyczajowymi, lecz subiektywnym poczuciem przykrości bądź przyjemności;
audiometria
[łac. audio ‘słyszę’, gr. metréō ‘mierzę’],
zespół metod diagnostycznych oceniających sprawność narządu słuchu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia