anomia
 
Encyklopedia PWN
anomia
[gr., ‘brak porządku’],
termin socjol. i psychol. używany w charakterystykach sytuacji, w których: 1) społeczeństwu lub grupie brak jasnych reguł i norm postępowania, istniejące normy są sprzeczne ze sobą lub nie dają się w danych warunkach stosować; 2) jednostki naruszają ustalone reguły i odrzucają przyjęte w społeczeństwie normy na skutek swych wybujałych aspiracji i osłabienia więzi grupowych; 3) dzieci kierują się w sądach i postępowaniu nie normami etycznymi i obyczajowymi, lecz subiektywnym poczuciem przykrości bądź przyjemności;
W naukach społ. termin anomia został użyty przez É. Durkheima do opisu współcz. sobie społeczeństwa przem.; twierdził on, iż rozkładowi dawnych form solidarności społ. nie towarzyszy odpowiednio szybkie kształtowanie się nowych jej form, w następstwie czego wytwarza się próżnia moralna, a członkowie społeczeństwa są pozbawieni drogowskazów i kontroli; w swoim słynnym studium samobójstw wykazywał, że ich przyczyną bywa coraz częściej stan anomii, w jakim znalazło się społeczeństwo, niezdolne dostarczać jednostce oparcia. Późniejsi autorzy opisywali a. raczej jako stan świadomości jednostek, które uległy wyobcowaniu ze społeczeństwa, choć niekoniecznie znajdowało się ono w stanie moralnego kryzysu. Przyjęte w nowszej literaturze socjol. rozumienie anomii pochodzi od R.K. Mertona, który użył go do wyjaśniania zjawiska dewiacji; w jego ujęciu anomia polega na tym, że społecznie uznane cele działania stają się nieosiągalne za pomocą społecznie uznanych środków, co pociąga za sobą poszukiwanie odbiegających od normy sposobów ich osiągania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia