spontaniczne

Encyklopedia PWN

fiz. emisja światła, która po wzbudzeniu obiektu następuje w sposób samoistny (średnio po czasie charakteryzującym dane przejście kwantowe);
Curie temperatura, punkt Curie,
temperatura, powyżej której zanikają właściwości ferromagnetyczne (tzw. ferromagnetyczna temperatura Curie) lub ferroelektryczne (tzw. ferroelektryczna temperatura Curie) substancji;
inżynieria kryształów, inżynieria ciała stałego,
dział chemii supramolekularnej zajmujący się projektowaniem struktury org. ciał stałych;
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
samoorganizacja cząsteczek, organizacja molekularna, samoagregacja,
spontaniczna asocjacja cząsteczek chem. w wielocząsteczkowe zespoły tworzące specyficzną fazę o mniej lub bardziej zdefiniowanej organizacji mikroskopowej i charakterystyce makroskopowej zależnej od natury tej fazy (np.: warstwy, membrany, pęcherzyki, micele, fazy mezomorficzne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia