skalna

Encyklopedia PWN

geochronologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
rachuba czasu i datowanie zjawisk w historii Ziemi (wieku skał, transgresji i regresji morza, ruchów górotwórczych, intruzji magmowych i in.).
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
korazja
[łac. corrasus ‘starty’],
szlifowanie i żłobienie powierzchni skał wskutek uderzeń twardych ziarn piasku (najczęściej kwarcowego) niesionego przez wiatr (deflacja);
lawina
[łac.],
zsuwające się po stromym (najczęściej 30–60°) stoku masy śniegu — lawina śnieżna, gleby, zwietrzeliny i lodu — lawina skalna, okruchów i bloków skalnych uwolnionych w czasie obrywu skalnego — lawina gruzowa.
metamorfizm
[gr.],
ogół procesów powodujących zmianę składu mineralnego i przeobrażenie tekstury skał lub złóż, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmiany warunków fizykochemicznych, w których te utwory powstały;
morena
[fr.],
materiał skalny transportowany i osadzany przez lodowiec, także nazwa pagórków, wzgórz lub wałów zbudowanych z tego materiału, wytopionego z lodowca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia