skalna

Encyklopedia PWN

cmentarzyska etruskie z IV–II w. p.n.e. z grobami wycinanymi w ścianach skalnych głębokich dolin rzecznych, przecinających północne regiony terytoriów — Caere, Tarkwinie i Wulczi, oraz tereny na południe i południowy zachód od jez. Bolsena (Blere, San Giuliano, San Giovenale, Norchia, Sovana);
wąskie sklepienie skalne, które tworzy się np. pod wpływem procesów krasowych wskutek zapadania się stropu nad poszczególnymi odcinkami ciągu jaskiniowego, przede wszystkim nad komorami;
spoiwo skalne, lepiszcze skalne,
materiał mineralny spajający poszczególne okruchy (ziarna) skalne lub mineralne w okruchowych skałach osadowych;
ciasto skalne, tło skalne,
geol. drobnokrystaliczna lub szklista masa wypełniająca przestrzeń pomiędzy fenokryształami w skałach magmowych, zwłaszcza wulkanicznych.
geol. nagromadzenie okruchów i bloków skalnych, zazwyczaj kanciastych, powstałych w wyniku wietrzenia fiz.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia