realny

Encyklopedia PWN

metodol. przedmiot lub układ przedmiotów (zdarzeń, sytuacji) spełniających założenia danej teorii (model realny teorii), lub dostatecznie podobny do układu badanego, ale prostszy i łatwiej dostępny badaniom (model realny układu).
termin wprowadzony przez oficjalną propagandę sowiecką w latach 70. XX w., określający ustroje ukształtowane w krajach rządzonych przez partie komunist., a następnie przejęty przez krytyków systemu komunist.;
ekon. miara względnej ceny dóbr pochodzących z różnych krajów, wyrażona w jednej walucie, uwzględniająca siłę nabywczą różnych walut.
prawo umowa, która dochodzi do skutku przez oświadczenie woli stron i wydanie rzeczy (np. przechowanie).
szkoły średnie z przewagą przedmiotów mat.-przyr. (tzw. realnych), zakładane w Europie od XVIII w.
ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
naukozn. nazwa nauk empirycznych, nadawana w dychotomicznym podziale nauk (klasyfikacja nauk) ze względu na przedmiot badań, którym są różne fragmenty, aspekty, przedmioty realnego świata — rzeczywistości danej w doświadczeniu.
partia konserwatywno-liberalna, zał. IV 1989 w Warszawie;
wartość towarów wyrażona w cenach stałych.
typ szkoły średniej, z przewagą przedmiotów mat.-przyr.;
filoz. kategoria dialektyki odnosząca się do procesów zachodzących w rzeczywistości, oznaczająca takie przeobrażenie danego przedmiotu (zjawiska), przy którym traci on (neguje) swą dotychczasową jakość.
suma wartości dóbr i usług, które można nabyć za daną płacę nominalną w różnych porównywalnych okresach.
szkoła prywatna zał. 1909 staraniem Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz. i Tow. Szkoły Lud. w Krakowie;
prawicowe proros. ugrupowanie polit.;
ekon. realny dochód (płaca, procent, czynsz, renta, dywidenda, transfer od państwa itp.) gospodarstw domowych, wyrażony w jednostkach produktu; wielkość koszyka dóbr i usług, który mogą nabyć gospodarstwa domowe.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
z filozoficznego punktu widzenia jest to niezachodzenie sprzeczności;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

realny
1. «istniejący w rzeczywistości»
2. «możliwy do wykonania lub urzeczywistnienia»
3. «odznaczający się realizmem lub zdrowym rozsądkiem»

• realnie • realność
realny socjalizm «ustrój społeczny panujący w krajach rządzonych przez partie komunistyczne»
płace realne «suma wartości dóbr i usług, jakie można nabyć za otrzymywaną płacę»
szkoła realna «dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych»
unia realna «związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe prowadzone są wspólnie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia