realny

Encyklopedia PWN

metodol. przedmiot lub układ przedmiotów (zdarzeń, sytuacji) spełniających założenia danej teorii (model realny teorii), lub dostatecznie podobny do układu badanego, ale prostszy i łatwiej dostępny badaniom (model realny układu).
termin wprowadzony przez oficjalną propagandę sowiecką w latach 70. XX w., określający ustroje ukształtowane w krajach rządzonych przez partie komunist., a następnie przejęty przez krytyków systemu komunist.;
ekon. miara względnej ceny dóbr pochodzących z różnych krajów, wyrażona w jednej walucie, uwzględniająca siłę nabywczą różnych walut.
prawo umowa, która dochodzi do skutku przez oświadczenie woli stron i wydanie rzeczy (np. przechowanie).
szkoły średnie z przewagą przedmiotów mat.-przyr. (tzw. realnych), zakładane w Europie od XVIII w.
ekon. zmiana realnej zamożności, → Pigou efekt.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia