realny

Encyklopedia PWN

Pigou efekt, efekt sald realnych, efekt realnego bogactwa,
ekon. zmiana realnej zamożności, wynikająca ze zmiany siły nabywczej posiadanych aktywów;
relacja
[łac.],
filoz. byt niesamodzielny (akcydens), wiążący 2 byty (z których jeden jest podmiotem relacji a drugi jej kresem) z racji ich współodpowiedniości w jakimś aspekcie;
taksflacja
[gr.-łac.],
pełzanie międzyprzedziałowe,
ekon. zachodzące w warunkach inflacji zjawisko zmniejszenia dochodu realnego (siły nabywczej ludności) wskutek zwiększenia dochodu nominalnego i, spowodowane tym zwiększeniem, przejście podatnika do wyższego przedziału skali progresywnego podatku dochodowego;
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
absolut
[łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwględny’],
w tradycji filozoficznej byt wolny od niedoskonałości, bez przyczyny, od niczego niezależny, istniejący sam z siebie, nie określony ani ograniczony, pojmowany na ogół jako wieczna, jedyna i konieczna podstawa rzeczywistości, od której wszystko inne jest zależne (nous, absolutny duch, absolutna idea, Bóg).
Allais
[allẹ]
Maurice Félix Charles Wymowa, ur. 31 V 1911, Paryż, zm. 9 X 2010, Saint-Cloud,
francuski ekonomista i inżynier górnictwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia