realny

Encyklopedia PWN

ekon. zjawisko zwiększania się nominalnych stóp procentowych w okresach inflacji;
eidos
[gr. eídō ‘widzę’, ‘spostrzegam’],
w starożytnej Grecji początkowo widzialna, zewnętrzna postać osoby lub rzeczy, później ich wewnętrzna forma i struktura (właściwość), a następnie, w znaczeniu klasyfikującym — rodzaj;
epifania
[gr.],
religiozn. nagłe ukazanie się (i zniknięcie) bóstwa w realnej postaci lub wizji (w czasie i przestrzeni);
epika
[gr. epikós < épos ‘słowo’, ‘opowieść’, ‘pieśń’],
jeden z 3 podstawowych rodzajów literackich, odznaczający się — w płaszczyźnie języka — dominowaniem narracji, fabularnym kształtem przedstawionego świata oraz jego zewnętrznym usytuowaniem wobec podmiotu literackiego, narratora.
w mechanice statyst. właściwość układów dynamicznych polegająca na równości średnich czasowych funkcji (zależnych od różnych wielkości fiz.), czyli obliczanych wzdłuż trajektorii fazowych układu (P oznacza punkt przestrzeni fazowej, f — dowolną gładką funkcję, t — czas, τ — interwał czasowy, po którym uśredniamy), i średnich obliczanych po odpowiednim zespole statyst. (mechanika statystyczna).
esencjalizm
[łac. essentia ‘istota’, ‘treść’],
filoz.:
esse est percipi
[łac., ‘istnienie jest postrzegane’],
teza sformułowana przez G. Berkeleya, stanowiąca podstawę idealizmu subiektywnego;
mitologia stworzona przez Etrusków, starożytny lud zamieszkujący od IX do I w. p.n.e. środkową Italię.
ekon. zbiór zasad postępowania, które wynikają z przekonania, że przyszłość świata nie jest zdeterminowana katastroficzną wizją samozagłady nuklearnej.
Fajans Kazimierz, ur. 27 V 1887, Warszawa, zm. 18 V 1975, Ann Arbor (stan Michigan),
fizykochemik amerykański, pochodzenia polskiego, specjalista w dziedzinie radiochemii, promieniotwórczości i budowy cząsteczek.
typ twórczości filmowej, w której świat przedstawiony na ekranie wypełniają zjawiska nadprzyrodzone, irracjonalne lub futurologiczne;
Feliks Piotr, ur. 11 VI 1883, Bierówka k. Jasła, zm. 3 lub 12 VIII 1941, Oświęcim,
działacz nar., społ. i oświat. na Śląsku Cieszyńskim, nauczyciel;
Fellini Federico, ur. 20 I 1920, Rimini, zm. 31 X 1993, Rzym,
włoski reżyser i scenarzysta filmowy; jeden z najwybitniejszych twórców kina światowego; mistrz filmu autorskiego;
fenomenologia
[gr. phainómenon ‘zjawisko’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
filoz.:
określenie utworzone przez J.L. Austina, odnoszące się do anglosaskiej „filozofii lingwistycznej” oraz „analizy języka”;
fenomenologiczna redukcja, wzięcie w nawias,
w fenomenologii E. Husserla ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarcie do istoty zjawisk;
Frankowski Karol, pseud.Kajetan Niepowié, ur. 18 VII 1796, Wiedeń, zm. 26 XI 1846, Warszawa,
publicysta, dramaturg;
gimnazjum
[gr. gymnásion ‘miejsce służące gimnastyce’]:
Głowiński Michał, ur. 4 IX 1934, Pruszków,
teoretyk i historyk literatury, krytyk lit., eseista.
filoz. wada moralna, która skłania człowieka do czynienia czegoś w sposób gwałtowny i nierozumny, czego nie godzi się czynić, nawet wówczas, gdy istnieją realne ku temu powody;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

realny
1. «istniejący w rzeczywistości»
2. «możliwy do wykonania lub urzeczywistnienia»
3. «odznaczający się realizmem lub zdrowym rozsądkiem»

• realnie • realność
realny socjalizm «ustrój społeczny panujący w krajach rządzonych przez partie komunistyczne»
płace realne «suma wartości dóbr i usług, jakie można nabyć za otrzymywaną płacę»
szkoła realna «dawna szkoła średnia z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych»
unia realna «związek dwóch lub więcej państw, których sprawy zagraniczne, wojskowe, finansowe prowadzone są wspólnie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia