praktycznej

Encyklopedia PWN

agronomia
[gr. agronómos ‘zarządzający gruntami (rolnymi)’],
termin określający całość wiedzy teoretycznej i praktycznej o rolnictwie, łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem wiejskim;
alchemia
[arab. al-kimyā ‘kamień filozoficzny’, ‘alchemia’],
rozwinięta głównie w średniowieczu, oparta na gnozie, filozofia przyrody tłumacząca mistycznymi rozumowaniami obserwowane w przyrodzie przemiany, które wszystkie miały prowadzić do uszlachetnienia materii nieożywionej i ożywionej.
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
Amfion i Zetos, Amphíōn, Zḗthos,
mit. gr. synowie Zeusa i Antiopy, bliźniacy;
arete
[gr., ‘zaleta’, ‘doskonałość’, ‘cnota moralna’],
podstawowe pojęcie w filozofii i etyce starożytnej, zasadnicze dla rozważań na temat dobra i szczęścia;
Ariane
[arjạn] Wymowa,
pierwsza użytkowa rakieta nośna ESA;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia