pochodne

Encyklopedia PWN

Sandmeyera reakcja
[r. zantmajera],
reakcja soli arenodiazoniowych z solami miedzi(I), przebiegająca z wydzieleniem azotu i utworzeniem podstawionych pochodnych aromatycznych;
amidy, amidy kwasowe,
pochodne kwasów org., w których cząsteczkach grupa hydroksylowa –OH została zastąpiona (podstawiona) grupą aminową –NH2;
związki org., w cząsteczkach których występuje bezpośrednie wiązanie między atomami arsenu i węgla.
auksyny
[gr. auxánō ‘powoduję wzrost’],
hormony roślinne (fitohormony) uczestniczące w regulacji wzrostu wydłużeniowego komórek i w ich różnicowaniu;
pochodne kwasu barbiturowego, w którego cząsteczce podstawiono atomy wodoru 2 podstawnikami alifatycznymi lub aromatycznymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia