pochodne

Encyklopedia PWN

hist. nazwa obejmująca barwniki syntetyczne otrzymywane przez przeróbkę składników smoły węglowej;
grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki zawierają grupę nitrozową –NO;
bituminy
[łac.],
substancje bitumiczne,
geol., techn. substancje mineralne pochodzenia organicznego, występujące w różnych skałach osadowych, dające się z nich wyodrębnić;
Castigliana twierdzenie
[t. kastiljana],
jedno z twierdzeń teorii sprężystości: pochodna cząstkowa energii sprężystej względem przemieszczenia uogólnionego daje przemieszczenie uogólnione, pochodna względem przemieszczenia uogólnionego równa się sile uogólnionej.
fluorowcowanie, halogenowanie,
wprowadzanie jednego lub kilku atomów fluorowca (F, Cl, Br, I) do cząsteczki związku organicznego;
glukozamina
[łac. < gr.],
2-amino-2-deoksy-d-glukoza, C6H13NO5,
aminosacharyd, pochodna glukozy, w której grupa hydroksylowa (–OH), przy drugim atomie węgla, jest zastąpiona grupą aminową (–NH2);
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
metodol., naukozn.:
nazwa dwóch reakcji chem. oprac. przez M. Mąkoszę:
Merton
[mə:rtn]
Robert C. Wymowa, ur. 31 VII 1944, Nowy Jork,
ekonomista amerykański, z wykształcenia matematyk.
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
alkaloid występujący w maku lekarskim, z grupy pochodnych benzyloizochinoliny (opium);
mat. pojęcie algebry: pierwiastkiem k-krotnym wielomianu f jednej zmiennej jest liczba a, która jest pierwiastkiem tego wielomianu, a także wszystkich jego pochodnych rzędu n = 0, 1, ... , k − 1, natomiast nie jest pierwiastkiem pochodnej rzędu k, czyli f′(a) = f'(a) = f″(a) = ... = f(k-1)(a) = 0 i f(k)(a) ≠ 0;
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
mat. pochodna funkcji wielu zmiennych rzeczywistych; mówi się, że funkcja f = (f1, ... , fn): ℝm → ℝn ma różniczkę zupełną Df(x) = A w punkcie x, jeśli istnieje przekształcenie liniowe A: ℝm → ℝn, takie że  = 0;
Scholes
[skoulz]
Myron S. Wymowa, ur. 1 VII 1941, Timmins (prow. Ontario),
amerykański ekonomista i prawnik.
mat. dla danej krzywej i jej punktu P — prosta, która jest granicznym położeniem siecznych tej krzywej przechodzących przez punkt P (drugi punkt przecięcia siecznej z krzywą zbliża się do punktu P).
farm. alkaloid roślinny, pochodna metyloksantyny;
ester choliny i kwasu octowego, chemiczny przekaźnik impulsów w układzie nerwowym (neuroprzekaźniki);
acquis communautaire
[akị komünotẹ:r; fr.],
wspólnotowy dorobek prawny; termin stosowany w kontekście prawa Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (UE), używany w rozumieniu wąskim i szerokim, zamiennie z terminami: prawo wspólnotowe, eur. prawo wspólnotowe i prawo europejskie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia