okruchowych

Encyklopedia PWN

flisz
[niem.],
geol. zespół okruchowych skał osadowych, zwykle o dużej miąższości, składający się z wielokrotnie powtarzających się warstw piaskowców, mułowców, łupków ilastych, czasem też zlepieńców;
Gradziński Ryszard, ur. 15 VIII 1929, Kraków, zm. 31 XII 2014, tamże,
geolog;
granaty
[łac. granatus ‘ziarnisty’],
miner. grupa minerałów, krzemiany metali dwu- i trójwartościowych o ogólnym wzorze chem.: [SiO4]3, gdzie M2+= Mg2+, Ca2+, Mn2+ lub Fe2+, zaś R3+ = Al3+, Fe3+ lub Cr3+; krystalizują w układzie regularnym, przeważnie w postaci dwunastościanów rombowych, tworzą też nieprawidłowe ziarna oraz skupienia ziarniste i zbite;
hydrogeologia
[gr. hýdōr ‘woda’, gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wodach podziemnych i procesach ich wzajemnego oddziaływania z litosferą, atmosferą, biosferą oraz z powierzchnią Ziemi; obejmuje także wody poddane antropopresji.
minerały, mineraloidy, rzadziej skały lub substancje pochodzenia organicznego oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie.
grupa minerałów skałotwórczych, krzemiany i glinokrzemiany o wzorze XY2−3[(OH,F)2|Z4O10, gdzie X = K, Na, Ca (niekiedy też Rb, Cs lub Ba), Y = Al, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, czasami także Li, V lub Ti, Cr, Zn, natomiast Z — krzem (Si), który może być częściowo zastąpiony przez glin (Al) lub żelazo: Fe3+, Fe2+ i in.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia