monitoring

Encyklopedia PWN

działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biol. ekosystemów mor. oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów.
zespół środków techn. i pozatechn. zapobiegających powodziom lub ograniczających ich rozmiary i skutki;
ogół środków podejmowanych w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego (również niejonizującego); także dziedzina wiedzy poświęcona tym zagadnieniom.
urządzenie elektroniczne przeznaczone do selektywnego odbioru sygnałów niesionych przez fale radiowe (emitowane przez nadajnik radiokomunikacyjny), a także do ich przetwarzania, ewentualnie rejestracji.
pustułka pęcherzykowata, Hypogymnia physodes,
gat. porostu;
dział telekomunikacji związany z przesyłaniem wiadomości na odległość przy użyciu fal elektromagnetycznych, gł. fal radiowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia