wiadomość
 
Encyklopedia PWN
wiadomość,
inform. pojęcie występujące w teorii informacji i teorii komunikacji, związane z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych (znaków, symboli, tonów i in.).
Wiadomość może mieć postać sekwencji znaków (np. alfanumerycznych), tekstu pisanego, zespołu dźwięków (np. mowy, muzyki), obrazów (stałych lub ruchomych). Wiadomość nadawana przez człowieka lub zastępujące go urządzenie jest zwane komunikatem. Każda wiadomość wysłana przez źródło wiadomości zawiera pewną ilość informacji; w teorii informacji miarą tej ilości jest wielkość zwana entropią informacyjną.
Źródłem wiadomości może być istota żywa (np. mówiący człowiek lub pies merdający ogonem), obiekt będący przedmiotem obserwacji (np. emitująca promieniowanie gwiazda), proces lub zjawisko (np. mierzona termometrem zmiana temperatury) lub dowolne urządzenie (np. urządzenie pamięciowe emitujące dane zarejestrowane w jego pamięci); podobnie odbiorcą może być istota żywa (człowiek oglądający obraz telewizyjny, kot wsłuchujący się w szmery dochodzące z otoczenia) lub urządzenie (np. odbiorcze urządzenie telefaksowe, robot). Jeżeli uwzględnia się cały system informacyjny, w którym zachodzi nie tylko przekazywanie wiadomości, ale też ich celowe wykorzystanie (informatyka, cybernetyka, robotyka), to za wiadomości uważa się każdy czynnik zmniejszający stopień niewiedzy (nieokreśloności) o danym zjawisku i umożliwiający człowiekowi lub innej istocie żywej czy automatowi przeprowadzenie celowego działania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia