konstrukcyjne

Encyklopedia PWN

Marcus
[mạrkus]
Siegfried, ur. 18 IX 1831, Malchin (Meklemburgia), zm. 30 VI 1898,
wynalazca austriacki;
techn. stałe substancje o określonych właściwościach, wykorzystywane przez ludzi do wytwarzania złożonych produktów (zwłaszcza narzędzi i maszyn).
sztuka projektowania i wyrabiania mebli;
metale
[łac. metallum < gr. métallon ‘kopalnia’, ‘kruszec’],
substancje odznaczające się dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym, charakterystycznym połyskiem, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz plastycznością.
mikroskop elektronowy skaningowy, ang. Scanning Elektron Microscope (SEM),
rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym wiązka elektronów, skupiona na powierzchni badanej próbki w plamkę o bardzo małej średnicy (do 0,1 nm), omiata wybrany prostokątny obszar powierzchni ruchem skanującym, linia po linii.
przyrząd optyczny pozwalający na otrzymywanie powiększonych (do ok. 2000 razy) obrazów małych przedmiotów lub ich szczegółów, niedostrzegalnych dla oka (mniejszych od ok. 0,08 mm);
motyw
[fr. < łac.],
muz. najmniejszy składnik formy utworu;
dziedzina nauki i inżynierii materiałowej zajmująca się kontrolowanym wytwarzaniem nanostruktur i nanomateriałów oraz metodami służącymi do ich badania i modelowania.
Nervi Pier Luigi, ur. 21 VI 1891, Sondrio, zm. 9 I 1979, Rzym,
wł. architekt i inżynier.
Neumann
[nọiman]
Johann Balthasar Wymowa, ur. przed 30 I 1687 (data chrztu), Eger, zm. 19 VIII 1753, Würzburg,
niemiecki architekt i inżynier wojskowy; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego baroku w Niemczech.
Niemeyer
[niemạjer]
Oscar, właśc. O. Niemeyer Soares Filho, ur. 15 XII 1907, Rio de Janeiro, zm. 5 XII 2012, tamże,
brazylijski architekt, przedstawiciel architektury modernistycznej.
proces technol. zmieniający głównie właściwości mech. stali i niektórych stopów nieżelaznych w stanie stałym przez wywołanie w nich zmian strukturalnych, będących efektem łącznego oddziaływania temperatury, czasu i odkształceń plast. (połączenie zabiegów obróbki cieplnej i plast.).
Piasecki Frank, ur. 24 X 1919, Filadelfia, zm. 11 II 2008, tamże,
amerykański konstruktor śmigłowców, pochodzenia polskiego.
Pionnier Karol, ur. 17 V 1913, Mińsk, zm. 16 III 1984, Warszawa,
inżynier mechanik;
rodzaj tworzywa drzewnego uzyskiwanego przez rozwłóknianie zrębków drewna lub innych surowców roślinnych lignocelulozowych z dodatkiem lub bez dodatku środków hydrofobizujących (hydrofobizacja), klejących i ewentualnie barwiących, a następnie sprasowanie w podwyższonej temperaturze lub sformowanie bezciśnieniowe;
fiz. zjawisko przedłużania czasu trwania dźwięku (zanikającego po wyłączeniu źródła dźwięku w przestrzeni ograniczonej, np. w pomieszczeniu zamkniętym czy na placu otoczonym budynkami), spowodowane wielokrotnymi odbiciami fal dźwiękowych, które dochodzą do słuchacza w czasie krótszym niż 70 ms i nie są rozróżniane jako echo.
polimery
[gr. polymerēs ‘wieloczęściowy’],
związki złożone z makrocząsteczek organicznych lub (rzadziej) nieorganicznych;
poliestry kwasu węglowego, o budowie , gdzie R — alkilen lub arylen;
praktykable
[niem. Praktikabel < fr. praticable],
przystawki,
teatr drewniane elementy konstrukcyjne (niewidoczne dla publiczności) wspomagające dekoracje;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

konstrukcja
1. «sposób, w jaki połączone są elementy tworzące jakąś całość»
2. «rzecz skonstruowana, zbudowana»
3. «konstruowanie, budowanie»
4. «metoda wykreślania figur geometrycznych na podstawie odpowiednich danych»

• konstrukcyjny • konstrukcyjnie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia