grupa

Encyklopedia PWN

grupa imienna, grupa nominalna,
struktura składniowa, której ośrodkiem jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny;
ugrupowanie artyst. o charakterze awangardowym, działające w Krakowie 1932–37,
mat. uogólnienie pojęcia grupy (mat.); dla pewnej klasy funkcji zdefiniowanych na zwykłej grupie wprowadza się przemienne działanie, zw. iloczynem (otrzymuje się go przez pomnożenie liczbowych wartości tych funkcji w każdym punkcie grupy);
zorganizowana grupa społ. reprezentująca wspólne interesy i podejmująca próby uzyskiwania przychylnych decyzji dla preferowanych przez siebie wartości za pomocą pozaparlamentarnego nacisku (środkami ekon., polit., kształtowania opinii społ.), wywieranego na organy władzy polit.;
grupa plastyków działająca w Poznaniu od 1970 do końca lat 70.;
mat. niepusta rodzina G wzajemnie jednoznacznych przekształceń ustalonego zbioru X na siebie, zamknięta ze względu na składanie przekształceń i branie elementu przeciwnego (jeśli f, gG, to fgG oraz jeśli fG, to także f −1G);
ugrupowanie artyst., zał. 1962 w Warszawie,
Grupa Sześciu, Les Six Wymowa,
grupa 6 kompozytorów fr. (D. Milhaud, A. Honegger, F. Poulenc, G. Auric, L. Durey i G. Tailleferre), utworzona ok. 1918;
najbliższa grupa galaktyk;
grupa wyrazowa, skupienie,
grupa syntaktyczna złożona z kilku wyrazów połączonych stosunkiem determinacji, czyli stosunkiem składniowym, jaki zachodzi między rzeczownikiem jako członem określanym, a innym wyrazem jako członem określającym;
Grupa z Contadory, hiszp. Grupo de Contadora,
latynoamer. ugrupowanie polit., działające na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu w Ameryce Środkowej;
subregionalne ugrupowanie integracyjne państw Ameryki Łac., → Wspólnota Andyjska.
wyższy związek operacyjny o niestałym składzie;
pol. oddział specjalny na Górnym Śląsku 1921;
ugrupowanie artyst., zał. 1974 w Krakowie;
ugrupowanie artyst., istniejące w Warszawie 1982–89;
jedno z podstawowych pojęć analizy systemu politycznego, gdy (w odróżnieniu od modelu elity władzy) rozpatruje się go z perspektywy pluralistycznej, jako wypadkową gry różnych interesów;
grupa izotropii, stabilizator, podgrupa stacjonarna,
mat. podgrupa Gx grupy G działającej na pewnym zbiorze X (działanie grupy), składająca się z tych elementów, które nie poruszają elementu x;
zespół pisarzy, zwykle młodych, który stawia przed sobą wspólne cele lit. i podejmuje wspólne działania na rzecz ich realizacji, identyfikuje się grupowo z określonymi tradycjami;

Słownik języka polskiego PWN

grupa
1. «pewna liczba jednostek skupiona w całość»
2. «zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią»
3. «zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie»
4. «jednostka klasyfikacyjna»
5. «zespół pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków»
6. «zespół skał powstały w ciągu jednej ery»
7. mat. «zbiór dowolnych elementów a, b, c..., w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru»
8. wojsk. «oddziały połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania jakiegoś zadania»

• grupowy • grupowo • grupka
grupa aldehydowa «grupa organiczna składająca się z atomu wodoru i tlenu związanych z atomem węgla»
grupa aminowa «grupa nadająca związkowi organicznemu charakter zasadowy»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
grupa karboksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru»
grupa karbonylowa, ketonowa «ugrupowanie atomów, złożone z jednego atomu węgla i jednego atomu tlenu»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»
grupa nadtlenkowa «wiązanie między atomami tlenu występujące w cząsteczce niektórych związków chemicznych»
grupa nitrowa «jednowartościowa grupa atomów składająca się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu azotu»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
grupa skiflowa «mały zespół jazzowy, wykonujący utwory oparte na motywach ludowych i plebejskich»
grupa szturmowa «grupa żołnierzy lub policjantów przeznaczona do bezpośrednich zadań bojowych»
grupa uderzeniowa «część ugrupowania bojowego lub operacyjnego przeznaczona do wykonania głównego uderzenia»
grupa werbalna, czasownikowa jęz. «struktura składniowa, której ośrodkiem jest czasownik»
grupa wodorotlenowa, hydroksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
uproszczenie grupy spółgłoskowej «zanik jednego ze składników grupy spółgłoskowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia