grupa

Encyklopedia PWN

wyodrębniona terytorialnie, względnie mała (i dlatego umożliwiająca bezpośrednie kontakty) zbiorowość ludzka zamieszkująca lub migrująca stale razem, połączona silną więzią społeczną;
ugrupowanie artyst., zał. 1945 w Krakowie;
wyróżniony fragment cząsteczki związku org., np. alkil, aryl, ułatwiający klasyfikację danego związku w obrębie grupy połączeń o zbliżonych lub analogicznych właściwościach chemicznych;
ugrupowanie artyst., zał. 1955 w Poznaniu;
ugrupowanie utworzone 1948 przez studentów ASP w Krakowie, istniejące do 1949;
zbiór ludzi składający się z przedstawicieli tego samego zawodu lub też przedstawicieli podobnych specjalności w ramach zawodu.
ugrupowanie artyst., zał. 1953 w Katowicach (wówczas Stalinogród), istniejące do pocz. lat 60. (ostatnia wystawa 1958);
Grupa Szańca, Szaniec,
organizacja konspiracyjna zał. X 1939;
inform. w Inernecie elektroniczna tablica ogłoszeniowa związana z określoną tematyką, wokół której tworzą się grupy dyskusyjne.
ugrupowanie artyst., zał. 1958 w Toruniu przez S. Borysowskiego, powiązane z UMK;
Grupa Trzech, hiszp. Grupo de los Tres (G-3),
regionalne ugrupowanie integracyjne, utworzone 1989 przez Kolumbię, Meksyk i Wenezuelę jako forum stałych konsultacji politycznych i współdziałania zmierzającego do systematycznego znoszenia barier we wzajemnym handlu;
nieformalne ugrupowanie artyst., istniejące od 1966 do pocz. lat 80. (ostatnia wystawa 1980);
ugrupowanie artyst., zał. 1961 we Wrocławiu,
Grupa z Rio, hiszp. Grupo de Río,
latynoamer. ruch polit., określany jako stały mechanizm konsultacji i uzgadniania polityki;
ugrupowanie artyst., działające w Lublinie 1957–59;

Słownik języka polskiego PWN

grupa
1. «pewna liczba jednostek skupiona w całość»
2. «zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią»
3. «zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie»
4. «jednostka klasyfikacyjna»
5. «zespół pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków»
6. «zespół skał powstały w ciągu jednej ery»
7. mat. «zbiór dowolnych elementów a, b, c..., w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru»
8. wojsk. «oddziały połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania jakiegoś zadania»

• grupowy • grupowo • grupka
grupa aldehydowa «grupa organiczna składająca się z atomu wodoru i tlenu związanych z atomem węgla»
grupa aminowa «grupa nadająca związkowi organicznemu charakter zasadowy»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
grupa karboksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru»
grupa karbonylowa, ketonowa «ugrupowanie atomów, złożone z jednego atomu węgla i jednego atomu tlenu»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»
grupa nadtlenkowa «wiązanie między atomami tlenu występujące w cząsteczce niektórych związków chemicznych»
grupa nitrowa «jednowartościowa grupa atomów składająca się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu azotu»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
grupa skiflowa «mały zespół jazzowy, wykonujący utwory oparte na motywach ludowych i plebejskich»
grupa szturmowa «grupa żołnierzy lub policjantów przeznaczona do bezpośrednich zadań bojowych»
grupa uderzeniowa «część ugrupowania bojowego lub operacyjnego przeznaczona do wykonania głównego uderzenia»
grupa werbalna, czasownikowa jęz. «struktura składniowa, której ośrodkiem jest czasownik»
grupa wodorotlenowa, hydroksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
uproszczenie grupy spółgłoskowej «zanik jednego ze składników grupy spółgłoskowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia