grupa

Encyklopedia PWN

archeol. grupa kulturowa na pograniczu kultury wielbarskiej i nadłabskiego kręgu kulturowego, zajmowała obszary wybrzeża Morza Bałtyckiego po obu stronach Zalewu Szczecińskiego i wyspę Rugię, datowana na wczesny okres rzym. (I–II w.);
chem. dwuwartościowa grupa funkcyjna o wzorze –NH–, charakterystyczna dla imidów kwasów karboksylowych, sulfonowych.
chem. grupa funkcyjna o wzorze HN=, występująca w iminach.
grupa funkcyjna charakterystyczna dla kwasów karboksylowych;
nazwa nadana grupie pol. poetów (m.in. W. Dawid, T. Łada Zabłocki, W. Strzelnicki, L. Janiszewski, K. Pietraszkiewicz) odbywających karną służbę w armii carskiej na Kaukazie za udział w powstaniu listopadowym lub spiskach lat 40. XIX w.;
słynna marmurowa grupa rzeźbiarska (wysokość 184 cm) przedstawiająca scenę uśmiercenia Laokoona, kapłana Apolla w Troi, i jego 2 synów przez węże;
archeol. grupa kulturowa występująca w I i II w. n.e. na na ziemi lubuskiej;
archeol. grupa kulturowa wchodząca w skład kręgu kultur gockich (koniec II–koniec V w.);
grupa lit., którą tworzyli pisarze bywający u É. Zoli w jego podparyskiej willi w Médan (oprócz Zoli: P. Alexis, H. Céard, L. Hennique, K.-J. Huysmans i G. de Maupassant);
ugrupowanie atomów o wzorze –NO2, będące grupą funkcyjną związków nitrowych.
ugrupowanie atomów o wzorze –N=O, będące grupą funkcyjną związków nitrozowych.
grupa funkcyjna charakterystyczna dla kwasów sulfonowych;
archeol. grupa kulturowa występująca w dolinie Wisły, od Krakowa do ujścia Nidy, datowana na pocz. I w. p.n.e.–pocz. I w. n.e.;
istniejąca od 1991 forma regionalnej współpracy Polski, Węgier i Czechosłowacji (od 1993 Czech i Słowacji);

Słownik języka polskiego PWN

grupa
1. «pewna liczba jednostek skupiona w całość»
2. «zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią»
3. «zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie»
4. «jednostka klasyfikacyjna»
5. «zespół pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków»
6. «zespół skał powstały w ciągu jednej ery»
7. mat. «zbiór dowolnych elementów a, b, c..., w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru»
8. wojsk. «oddziały połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania jakiegoś zadania»

• grupowy • grupowo • grupka
grupa aldehydowa «grupa organiczna składająca się z atomu wodoru i tlenu związanych z atomem węgla»
grupa aminowa «grupa nadająca związkowi organicznemu charakter zasadowy»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
grupa karboksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru»
grupa karbonylowa, ketonowa «ugrupowanie atomów, złożone z jednego atomu węgla i jednego atomu tlenu»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»
grupa nadtlenkowa «wiązanie między atomami tlenu występujące w cząsteczce niektórych związków chemicznych»
grupa nitrowa «jednowartościowa grupa atomów składająca się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu azotu»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
grupa skiflowa «mały zespół jazzowy, wykonujący utwory oparte na motywach ludowych i plebejskich»
grupa szturmowa «grupa żołnierzy lub policjantów przeznaczona do bezpośrednich zadań bojowych»
grupa uderzeniowa «część ugrupowania bojowego lub operacyjnego przeznaczona do wykonania głównego uderzenia»
grupa werbalna, czasownikowa jęz. «struktura składniowa, której ośrodkiem jest czasownik»
grupa wodorotlenowa, hydroksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
uproszczenie grupy spółgłoskowej «zanik jednego ze składników grupy spółgłoskowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia