grupa

Encyklopedia PWN

mat. grupa jednoznacznie wyznaczona przez skończony zbiór elementów generujących r1,r2,... ,rn i relacje określające:  = e, , gdzie 2 ≤ nij ≤ ∞;
Lokalna Grupa Galaktyk, Grupa Lokalna, Układ Lokalny,
luźna grupa galaktyk związanych siłami grawitacyjnymi, do której należy nasza Galaktyka;
jednowartościowa grupa –OH;
konferencja w Lagos 25–30 I 1962 szefów rządów 20 afryk. państw z grupy Monrovia,
urgupowanie atomów w cząsteczce związku chemicznego (grupa funkcyjna) mające znaczny wpływ na zapach związku (grupa zapachowa; gr. osmē ‘zapach’);
azowa grupa, –N=N–,
ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną związków azowych;
Baader Meinhof Grupa
[g. b. mạinhof],
skrajnie lewicowa grupa terrorystyczna w Niemczech, radykalnie antykapitalist., wywodząca się z ruchu studenckiego 1968, której członkowie byli przywódcami ideowymi Frakcji Czerwonej Armii (Rote Armee Fraktion);
Brazzaville grupa
[g. brazawịl],
ugrupowanie 12 państw afrykańskich — byłych kolonii francuskich, o prawicowej i zachowawczej orientacji, działające 1960–63;
układ niewielkiej (≤ 50) liczby galaktyk rozmieszczonych w obszarze o rozmiarach < 1 Mpc (parsek);
hydroksylowa grupa, hydroksyl, –OH,
jednowartościowa grupa wchodząca w skład cząsteczek wielu związków chemicznych, jak np. nadtlenek wodoru HO–OH, tlenowe kwasy nieorg. (np. azotowy(V) HO–NO2), grupa funkcyjna alkoholi i fenoli oraz związków wielofunkcyjnych (np. hydroksykwasów).
archeol. jednostka kulturowa późnego okresu wędrówek ludów (2. poł. V–VII w.), z centrum nad górną Łyną;
ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną aldehydów; formyl.
amidowa grupa, –C(O)NH2,
ugrupowanie atomów będące grupą funkcyjną amidów.
jednowartościowa grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin i amidów;
Casablanca grupa
[g. kasablạnka],
ugrupowanie 6 państw afrykańskich — byłych kolonii francuskich i brytyjskich o lewicowej i radykalnej orientacji — utworzone na konferencji w Casablance (3–7 I 1961);
archeol. grupa kulturowa późnego okresu wpływów rzym. i wczesnego okresu wędrówek ludów (koniec II–pocz. VI w.), występująca na obszarach Pomorza Zachodniego i Pomorza Środkowego;
archeol. grupa kultury jastorfskiej, tworząca 2 skupiska osadnicze w Dolnych Łużycach i na Dolnym Śląsku, ze schyłku III–poł. I w. p.n.e.;

Słownik języka polskiego PWN

grupa
1. «pewna liczba jednostek skupiona w całość»
2. «zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią»
3. «zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie»
4. «jednostka klasyfikacyjna»
5. «zespół pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków»
6. «zespół skał powstały w ciągu jednej ery»
7. mat. «zbiór dowolnych elementów a, b, c..., w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru»
8. wojsk. «oddziały połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania jakiegoś zadania»

• grupowy • grupowo • grupka
grupa aldehydowa «grupa organiczna składająca się z atomu wodoru i tlenu związanych z atomem węgla»
grupa aminowa «grupa nadająca związkowi organicznemu charakter zasadowy»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
grupa karboksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru»
grupa karbonylowa, ketonowa «ugrupowanie atomów, złożone z jednego atomu węgla i jednego atomu tlenu»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»
grupa nadtlenkowa «wiązanie między atomami tlenu występujące w cząsteczce niektórych związków chemicznych»
grupa nitrowa «jednowartościowa grupa atomów składająca się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu azotu»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
grupa skiflowa «mały zespół jazzowy, wykonujący utwory oparte na motywach ludowych i plebejskich»
grupa szturmowa «grupa żołnierzy lub policjantów przeznaczona do bezpośrednich zadań bojowych»
grupa uderzeniowa «część ugrupowania bojowego lub operacyjnego przeznaczona do wykonania głównego uderzenia»
grupa werbalna, czasownikowa jęz. «struktura składniowa, której ośrodkiem jest czasownik»
grupa wodorotlenowa, hydroksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
uproszczenie grupy spółgłoskowej «zanik jednego ze składników grupy spółgłoskowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia