grupa

Encyklopedia PWN

mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
grupy graniczne, grupy Curie,
krystal. punktowe grupy symetrii (klasy krystalograficzne), w których występują osie symetrii (kryształu symetria) o krotności nieskończonej (∞), czyli o nieskończenie małym właściwym kącie obrotu α.
ogólnowojskowe związki taktyczno-operacyjne, formowane III i VIII–IX 1939 w trakcie mobilizacji oraz działań wojennych, o niestałym składzie, bez rozwiniętych dowództw i sztabów (z wyjątkiem samodzielnych grup operacyjnych).
według mat. teorii grup, grupy będące zbiorami wszystkich możliwych operacji symetrii, których działanie pozostawia w spoczynku co najmniej jeden punkt układu;
według mat. teorii grup, grupy będące zbiorami translacji;
grupy efekt, efekt grupowy,
zool. wzajemne oddziaływanie osobników jednego gatunku tworzących grupę, prowadzące do zmiany ich fizjologii lub zachowania się, ale nie wywołujące reakcji ukierunkowanej.
starszoharcerskie zespoły konspiracyjne skupiające członków w wieku powyżej 18 lat;
mat. homomorfizm danej grupy (mat. ) w grupę wszystkich odwracalnych przekształceń pewnego zbioru X z dodatkową strukturą, zachowywaną przez te przekształcenia;
mat. pojęcie zdefiniowane dla dowolnej grupy G, z elementem neutralnym e, i dowolnego zbioru X jako przyporządkowanie każdemu elementowi grupy g przekształcenia zbioru X na siebie (dz.g. G na zbiorze X) w taki sposób, by były spełnione warunki: e(x) = x oraz (gh)(x) = g(h(x)) dla dowolnych xX, g, hG;
rodzaj grup punktowych będących zbiorami operacji symetrii możliwych w kryształach ze względu na ich budowę sieciową;
grupy kryształów wykazujących dwójłomność;
czytnik grup dyskusyjnych, ang. newsreader,
inform. program służący do odczytu artykułów z grup dyskusyjnych w systemie Usenet;
med. organizacje społ. skupiające osoby zainteresowane problemami udzielania pomocy lub wsparcia chorym z określonego typu trudnościami zdrowotnymi (np. z chorobami serca, cukrzycą, rakiem piersi, autyzmem dziecięcym, chorobą Alzheimera, upośledzeniem umysłowym, schizofrenią);
prostetyczne grupy
[łac.-gr.],
niebiałkowy składnik wielu białek, zwłaszcza enzymatycznych,
zbiorowości zwierzęce złożone z rodziców (lub jednego z nich), dzieci, starszego rodzeństwa, czasem także z osobników dalszego pokrewieństwa (np. tzw. ciotki), które łączy szczególna więź;
Zjednoczony Sekretariat Grup Funkcjonalnych, Sekretariat Bersama Golangan Karya, Golkar,
ugrupowanie polit. w Indonezji;
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;

Słownik języka polskiego PWN

grupa
1. «pewna liczba jednostek skupiona w całość»
2. «zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią»
3. «zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie»
4. «jednostka klasyfikacyjna»
5. «zespół pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków»
6. «zespół skał powstały w ciągu jednej ery»
7. mat. «zbiór dowolnych elementów a, b, c..., w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru»
8. wojsk. «oddziały połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania jakiegoś zadania»

• grupowy • grupowo • grupka
grupa aldehydowa «grupa organiczna składająca się z atomu wodoru i tlenu związanych z atomem węgla»
grupa aminowa «grupa nadająca związkowi organicznemu charakter zasadowy»
grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
grupa karboksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z jednego atomu węgla, dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru»
grupa karbonylowa, ketonowa «ugrupowanie atomów, złożone z jednego atomu węgla i jednego atomu tlenu»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»
grupa nadtlenkowa «wiązanie między atomami tlenu występujące w cząsteczce niektórych związków chemicznych»
grupa nitrowa «jednowartościowa grupa atomów składająca się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu azotu»
grupa nominalna, imienna jęz. «struktura składniowa, której członem centralnym jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny»
grupa skiflowa «mały zespół jazzowy, wykonujący utwory oparte na motywach ludowych i plebejskich»
grupa szturmowa «grupa żołnierzy lub policjantów przeznaczona do bezpośrednich zadań bojowych»
grupa uderzeniowa «część ugrupowania bojowego lub operacyjnego przeznaczona do wykonania głównego uderzenia»
grupa werbalna, czasownikowa jęz. «struktura składniowa, której ośrodkiem jest czasownik»
grupa wodorotlenowa, hydroksylowa «jednowartościowa grupa atomów, składająca się z atomu tlenu i atomu wodoru»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
uproszczenie grupy spółgłoskowej «zanik jednego ze składników grupy spółgłoskowej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia