faktyczne

Encyklopedia PWN

ekon. pieniężna równowartość dóbr i usług zaspokajających potrzeby konsumpcyjne jedno- lub wieloosobowych gospodarstw domowych;
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
społeczności trwale zamieszkujące pewne terytorium (zwłaszcza państwa), różniące się od większości jego mieszkańców lub od społeczności panującej politycznie cechą lub cechami, które powodują uznawanie ich w świadomości społecznej za odmienne, a w stosunkach społecznych wywołują nieraz dyskryminację; cechami takimi bywają zwłaszcza: religia, język, świadomość narodowa, kultura itd. Współcześnie pojęcie „mniejszość” jest rozumiane coraz szerzej, np. mniejszości seksualne, kobiety jako mniejszość upośledzona.
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
absolutyzm
[łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwzględny’],
system władzy w monarchiach europejskich epoki wczesnonowożytnej (XVI–XVIII w.), w których władca sprawował pełnię władzy suwerennej (suwerenność), ograniczoną jedynie zasadami prawa naturalnego oraz podstawowymi normami ustrojowymi (np. porządek sukcesji tronu).
zawarty 14 IX 1829, kończył zwycięską dla Rosji wojnę z Turcją 1828–29;
akcja
[łac. actio ‘działanie’],
ekon. papier wartościowy, dokument stwierdzający udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej;
Amazonia, portug. Amazônia, hiszp. Amazonía,
region w północnej części Ameryki Południowej, między Andami a Oceanem Atlantyckim.
Apafi Mihály, ur. 3 XI 1632, zm. 15 IV 1690, Făgăraş (obecnie w Rumunii),
książe siedmiogrodzki od 1661;
ogół zorganizowanych hierarchicznie podmiotów powołanych do realizacji zadań państwa na całym jego terytorium i wobec wszystkich osób podlegających jego władzy.
Chrystian VII, z dynastii Oldenburgów, ur. 29 I 1749, Kopenhaga, zm. 13 III 1808, Rendsburg (Szlezwik),
król Danii i Norwegii od 1766, syn Fryderyka V, ojciec Fryderyka VI;
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
Danton
[dãtą̣]
Georges Jacques Wymowa, ur. 28 X 1759, Arcis-sur-Aube, zm. 5 IV 1794, Paryż,
jeden z przywódców rewolucji francuskiej 1789–99, adwokat, wybitny orator.
w polskim systemie prawnym orzeczenie organu administracji publicznej, indywidualny akt administracyjny wydawany w postępowaniu administracyjnym, rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończący postępowanie w danej instancji.
faktyczne władanie rzeczą w cudzym interesie (np. przechowanie).
Edward VI, z dynastii Tudorów, ur. 12 X 1537, Hampton Court, zm. 6 VII 1553, Greenwich,
król Anglii i Irlandii od 1547, syn Henryka VIII i Joanny Seymour, przyrodni brat Marii I Tudor i Elżbiety I;
elekcja
[łac. electio ‘wybór’, ‘selekcja’],
powoływanie dostojników świeckich, duchownych i monarchów w drodze obioru.
Eryk Pomorski, ur. ok. 1382, zm. VI(?) 1459, Darłowo,
król Danii 1397–1439, Norwegii 1397–1442 i Szwecji 1397–1439;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

faktyczny «zgodny z faktami»
• faktycznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia