koszty utrzymania
 
Encyklopedia PWN
koszty utrzymania,
ekon. pieniężna równowartość dóbr i usług zaspokajających potrzeby konsumpcyjne jedno- lub wieloosobowych gospodarstw domowych;
koszty utrzymania są sumą wydatków zaspokajających potrzeby materialne, kulturalne, oświatowe itp. konsumenta; wysokość kosztów utrzymania jest określana przez ceny i ilość spożytych dóbr i usług; rozróżnia się faktyczne i teoretyczne koszty utrzymania; faktyczne koszty utrzymania ustala się na podstawie wielkości rzeczywistego spożycia poszczególnych rodzajów dóbr i usług w formie koszyka dóbr i usług, obliczanego na podstawie badań budżetów rodzinnych; duże i szybkie zmiany faktycznych kosztów utrzymania obserwuje się zwłaszcza w okresach wzrostu inflacji; teoretyczne koszty utrzymania to postulowana wielkość i struktura standardowego spożycia, uznanego za pożądane w danych warunkach; stosuje się je do badania dynamiki kosztów utrzymania na podstawie koszyka dóbr i usług; koszty utrzymania obserwowane w czasie są odbiciem wpływu cen i innych czynników na jakość życia ludności, a analiza ich struktury dostarcza cennych informacji o rosnącym lub malejącym popycie na określone dobra i usługi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia