ewolucyjna

Encyklopedia PWN

biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
adaptacja
[łac.],
przystosowanie,
biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
adaptacjonizm
[łac.],
kierunek ewolucjonizmu uznający wszystkie cechy każdego organizmu za przystosowania (adaptacja) powstałe na drodze doboru naturalnego, historycznie był to kierunek ewolucjonizmu, teoria, wg której dobór naturalny jest jedyną siłą ewolucyjną,
filoz. termin określający „prawo miłości ewolucyjnej”, na mocy którego ewolucja kosmiczna miałaby zmierzać do wzrostu miłości braterskiej pomiędzy ludźmi;
algorytm rozwiązywania — za pomocą komputera — złożonych zadań optymalizacyjnych (optymalizacja), w którym wykorzystuje się zasadę doboru wartości zmiennych (stanowiących rozwiązanie zadania) wzorowaną na procesach doboru naturalnego w żywych organizmach;
altruizm
[łac. alter ‘drugi’],
biol. termin odnoszony do wszelkich zachowań (reakcji) behawioralnych lub fizjologicznych mających cechy „poświęcenia”, utrwalonych genetycznie w procesie ewolucyjnym w wyniku selektywnego działania doboru naturalnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia