ekologiczną

Encyklopedia PWN

forma współżycia organizmów o podobnych wymaganiach środowiskowych, polegająca na rywalizacji o zasoby środowiska między osobnikami należącymi do jednego gatunku (ekologiczna konkurencja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (ekologiczna konkurencja międzygatunkowa) lub ich zgrupowań (ekologiczna konkurencja międzyzespołowa).
miara, wyrażana w ułamkach lub procentach, określająca ilość energii lub materii przekazywanej między poszczególnymi ogniwami łańcucha pokarmowego;
modele wykorzystujące metody matematyczne do opisu i prognozowania zjawisk zachodzących w układach ekologicznych;
wąski zakres abiotycznych (wilgotność, temperatura, zasolenie, promieniowanie słoneczne i in.) i biotycznych warunków środowiskowych, w których dana populacja odznacza się najmniejszą śmiertelnością i najwyższą rozrodczością;
czynnik środowiskowy (abiotyczny lub biotyczny) tworzący zaporę uniemożliwiającą przemieszczanie się określonych grup organizmów na obszar odgrodzony zaporą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia