dynamiczna

Encyklopedia PWN

koncepcja filozoficzna zakładająca konieczność postrzegania przedmiotu poznania jako struktury o charakterze historyczno-dynamicznym i jednoczesnego nieustannego wiązania wysiłku teoretycznego z praktyką społeczną o charakterze emancypacyjnym, wypracowana w kręgu myślicieli związanych ze szkołą frankfurcką.
tester
[łac.],
urządzenie do przeprowadzania prób (testów), mających na celu ocenę stanu badanego obiektu bądź poprawności jego działania.
Tetra, ang. Terrestrial Trunked Radio,
system cyfrowej radiotelefonii, pot. nazywany systemem trankingowym;
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
Topolski Feliks, ur. 14 VIII 1907, Warszawa, zm. 24 VIII 1990, Londyn,
malarz, grafik i rysownik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia