chemiczny

Encyklopedia PWN

termin rozumiany bądź jako określony związek lub pierwiastek chemiczny, bądź jako cząstka chem. (atom, cząsteczka, jon, rodnik, ugrupowanie atomów).
dział chemii fiz. zajmujący się opisem zmian stężeń reagentów w czasie, spowodowanych przebiegiem reakcji chemicznych;
konwencja o zakazie broni chemicznej, konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów,
wielostronna umowa międzynar. o całkowitym zakazie stosowania, produkcji, składowania broni chem. i handlu nią, wyłożona do podpisu 13 I 1993 w Paryżu i podpisana przez 127 państw, weszła w życie 29 IV 1997;
Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej, ang. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW),
organizacja międzynarodowa;
w ujęciu kinetycznym — stan, do którego dąży układ w miarę przebiegu reakcji odwracalnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia